U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 816

1.
Xiaoqi GUO, Tianqi WANG, Jinchan XIA, Huahui ZENG, Wenbo SHI
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2024 Mar 20; 27(3): 216–230. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2024.101.06
PMCID:
PMC11002191
2.
Kai Li, Bin Tan, Mengna Liao, Jian Ni
Front Plant Sci. 2024; 15: 1348182. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3389/fpls.2024.1348182
PMCID:
PMC10987713
3.
Qi Shang, Wandong Liu, Faith Leslie, Jiapei Yang, Mingmei Guo, Mingjiao Sun, Guangji Zhang, Qiang Zhang, Feihu Wang
Acta Pharm Sin B. 2024 Apr; 14(4): 1525–1541. Published online 2023 Dec 16. doi: 10.1016/j.apsb.2023.12.008
PMCID:
PMC10985040
4.
Xu Zhang, Huafu Zhong, Jingcheng Ran, Jiaxin Luo, Meifeng Chen, Haibo Li, Yeying Wang, Shaochuan Cheng, Yuying Yan, Xiaolong Huang
Ecol Evol. 2024 Feb; 14(2): e10893. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1002/ece3.10893
PMCID:
PMC10834204
5.
Essicka A. García-Saldaña, Daniel Cerqueda-García, Enrique Ibarra-Laclette, Martín Aluja
Front Physiol. 2024; 15: 1263475. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3389/fphys.2024.1263475
PMCID:
PMC10830740
6.
Pritee Chunarkar-Patil, Mohammed Kaleem, Richa Mishra, Subhasree Ray, Aftab Ahmad, Devvret Verma, Sagar Bhayye, Rajni Dubey, Himanshu Narayan Singh, Sanjay Kumar
Biomedicines. 2024 Jan; 12(1): 201. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.3390/biomedicines12010201
PMCID:
PMC10813144
7.
Yijun Lu, Guofu Yang, Youli Zhang, Biao Wei, Qiaoyi He, Huifang Yu, Yue Wang
PeerJ. 2024; 12: e16701. Published online 2024 Jan 4. doi: 10.7717/peerj.16701
PMCID:
PMC10771763
8.
Ashraf S. A. El-Sayed, Abdelaleim I. ElSayed, Khalid M. Wadan, Sayed S. El-Saadany, Nouran A. A. Abd El-Hady
Microb Cell Fact. 2024; 23: 15. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1186/s12934-023-02270-4
PMCID:
PMC10768243
9.
Thomas S Dexheimer, Yves Pommier
Nat Protoc.
Published in final edited form as: Nat Protoc. 2008; 3(11): 1736–1750. doi: 10.1038/nprot.2008.174
PMCID:
PMC10758284
10.
Hongrui Zhou, Mengxue Zhang, Huihui Cao, Xintong Du, Xin Zhang, Jin Wang, Xiuli Bi
Pharmaceuticals (Basel) 2023 Dec; 16(12): 1734. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.3390/ph16121734
PMCID:
PMC10748242
11.
Carolina Miranda-Vera, Ángela Patricia Hernández, Pilar García-García, David Díez, Pablo Anselmo García, María Ángeles Castro
Pharmaceutics. 2023 Dec; 15(12): 2728. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.3390/pharmaceutics15122728
PMCID:
PMC10747284
12.
Amgad M. Rady, Ashraf S. A. El-Sayed, Ashraf F. El-Baz, Ghada G. Abdel-Fattah, Sameh Magdeldin, Eman Ahmed, Aya Osama, Sameh E. Hassanein, Hend Saed, Marwa Yassin
Microbiol Spectr. 2023 Nov-Dec; 11(6): e02281-23. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.1128/spectrum.02281-23
PMCID:
PMC10714794
13.
Fatouma Mohamed Abdoul-Latif, Ayoub Ainane, Ibrahim Houmed Aboubaker, Jalludin Mohamed, Tarik Ainane
Pharmaceuticals (Basel) 2023 Nov; 16(11): 1617. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.3390/ph16111617
PMCID:
PMC10674319
14.
Zhenxiang He, Haoyu Chao, Xinkai Zhou, Qingyang Ni, Yueming Hu, Ranran Yu, Minghuai Wang, Changzhu Li, Jingzhen Chen, Yunzhu Chen, Yong Chen, Chunyi Cui, Liangbo Zhang, Ming Chen, Dijun Chen
Hortic Res. 2023 Nov; 10(11): uhad196. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.1093/hr/uhad196
PMCID:
PMC10673659
15.
Radwa N. Morgan, Amer Al Ali, Mohammad Y. Alshahrani, Khaled M. Aboshanab
Microorganisms. 2023 Oct; 11(10): 2444. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.3390/microorganisms11102444
PMCID:
PMC10609280
16.
Liming Gong, Heming Zhao, Yanhong Liu, Hao Wu, Chao Liu, Shuangyan Chang, Liqing Chen, Mingji Jin, Qiming Wang, Zhonggao Gao, Wei Huang
Acta Pharm Sin B. 2023 Sep; 13(9): 3659–3677. Published online 2023 Feb 28. doi: 10.1016/j.apsb.2023.02.013
PMCID:
PMC10501876
17.
Feng Chen, Peng Huang, Jun Wang, Wei Wu, Yong-Wen Lin, Jin-Feng Hu, Xin-Gang Liu
Front Plant Sci. 2023; 14: 1239237. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.3389/fpls.2023.1239237
PMCID:
PMC10501839
18.
Mengran Guo, Shugang Qin, Shiyan Wang, Min Sun, Huiling Yang, Xinchun Wang, Ping Fan, Zhaohui Jin
Molecules. 2023 Sep; 28(17): 6370. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.3390/molecules28176370
PMCID:
PMC10489021
19.
Tao Xia, Yan Liu, Zhanjun Lu, Haizhong Yu
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(17): 13177. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.3390/ijms241713177
PMCID:
PMC10488291
20.
Tan Phat Vo, Thuy Vy Pham, Thi Ngoc Huyen Tran, Le Thao Vy Vo, Trong Thuc Vu, Ngoc Duyen Pham, Dinh Quan Nguyen
ACS Omega. 2023 Aug 15; 8(32): 29704–29716. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.1021/acsomega.3c03929
PMCID:
PMC10433328

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center