U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 16

1.
Vinton Thompson, Claire Harkin, Alan J. A. Stewart
PLoS One. 2023; 18(10): e0291734. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1371/journal.pone.0291734
PMCID:
PMC10602594
2.
Fengmao Yang, Jia Ge, Yongjie Guo, Richard Olmstead, Weibang Sun
Ann Bot. 2023 Jul 1; 132(1): 15–28. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.1093/aob/mcad022
PMCID:
PMC10550280
3.
Zongfei Wang, Fenli Zheng
PeerJ. 2020; 8: e10084. Published online 2020 Oct 14. doi: 10.7717/peerj.10084
PMCID:
PMC7568494
4.
John H. Chau, Wolfgang A. Rahfeldt, Richard G. Olmstead
Appl Plant Sci. 2018 Mar; 6(3): e1032. Published online 2018 Mar 31. doi: 10.1002/aps3.1032
PMCID:
PMC5895190
5.
Huixia Wang, Hui Shi, Yangyang Li, Yanhui Wang
PLoS One. 2014; 9(9): e107062. Published online 2014 Sep 8. doi: 10.1371/journal.pone.0107062
PMCID:
PMC4157819
6.
Min Yuan, Ningning Lv, Yongkang Dong, Xiaowen Hu, Fuxiang Lu, Kun Zhan, Jiacheng Shen, Xiaolin Wu, Liye Zhu, Yufei Xie
Sci Data. 2024; 11: 344. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.1038/s41597-024-03176-5
PMCID:
PMC10998916
7.
Zhenhua Dang, Ying Xu, Xin Zhang, Wentao Mi, Yuan Chi, Yunyun Tian, Yaling Liu, Weibo Ren
BMC Genomics. 2024; 25: 291. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.1186/s12864-024-10202-8
PMCID:
PMC10949689
8.
Jiali Zhou, Xiaofang Zou, Zixin Deng, Lian Duan
Plants (Basel) 2024 Feb; 13(4): 512. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3390/plants13040512
PMCID:
PMC10892161
9.
Zhen Yang, Wenxu Ma, Lujun Wang, Xiaohong Yang, Tiantian Zhao, Lisong Liang, Guixi Wang, Qinghua Ma
Hortic Res. 2023 May; 10(5): uhad065. Published online 2023 Apr 10. doi: 10.1093/hr/uhad065
PMCID:
PMC10208898
10.
Yong‐Peng Ma, Hafiz Muhammad Wariss, Rong‐Li Liao, Ren‐Gang Zhang, Quan‐Zheng Yun, Richard G. Olmstead, John H. Chau, Richard I. Milne, Yves Van de Peer, Wei‐Bang Sun
New Phytol. 2021 Nov; 232(3): 1463–1476. Published online 2021 Aug 8. doi: 10.1111/nph.17637
PMCID:
PMC9291457
11.
Dongmei Liu, Lijuan Li, Pengju Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 259–260. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1080/23802359.2020.1860706
PMCID:
PMC7850381
12.
Guolun Jia, Weirui Wang, Xiaoqing Liang, Peng Li
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 392–393. Published online 2020 Jan 7. doi: 10.1080/23802359.2019.1704186
PMCID:
PMC7748639
13.
Guoqi Zheng, Jie Ma, Juan Yang, Xing Xu
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3689–3690. Published online 2019 Oct 21. doi: 10.1080/23802359.2019.1679050
PMCID:
PMC7707538
14.
David Frey, Marco Moretti
Data Brief. 2019 Aug; 25: 103982. Published online 2019 May 23. doi: 10.1016/j.dib.2019.103982
PMCID:
PMC6545399
15.
Ning Wang, Juying Jiao, Yanfeng Jia, Dongli Wang
Int J Environ Res Public Health. 2017 Oct; 14(10): 1285. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.3390/ijerph14101285
PMCID:
PMC5664785
16.
Bastian Schäferhoff, Andreas Fleischmann, Eberhard Fischer, Dirk C Albach, Thomas Borsch, Günther Heubl, Kai F Müller
BMC Evol Biol. 2010; 10: 352. Published online 2010 Nov 12. doi: 10.1186/1471-2148-10-352
PMCID:
PMC2992528

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center