U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 3

1.
Yao Zhang, Xinkai Li, Chengjie Wang, Rongxu Zhang, Lisong Jin, Zongtai He, Shoupeng Tian, Kaihua Wu, Fumin Wang
Sensors (Basel) 2022 Apr; 22(8): 3025. Published online 2022 Apr 14. doi: 10.3390/s22083025
PMCID:
PMC9028795
2.
Xiu-Lian Cai, Jacob B. Landis, Hong-Xin Wang, Jian-Hua Wang, Zhi-Xin Zhu, Hua-Feng Wang
BMC Ecol Evol. 2021; 21: 103. Published online 2021 May 28. doi: 10.1186/s12862-021-01827-4
PMCID:
PMC8161964
3.
Xiaohong Yao, Qigang Ye, Peter W. Fritsch, Boni C. Cruz, Hongwen Huang
Ann Bot. 2008 Apr; 101(5): 651–659. Published online 2008 Feb 1. doi: 10.1093/aob/mcm332
PMCID:
PMC2710174

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center