U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 17

1.
Eugene W Schupp, Rafal Zwolak, Landon R Jones, Rebecca S Snell, Noelle G Beckman, Clare Aslan, Brittany R Cavazos, Edu Effiom, Evan C Fricke, Flavia Montaño-Centellas, John Poulsen, Onja H Razafindratsima, Manette E Sandor, Katriona Shea
AoB Plants. 2019 Dec; 11(6): plz067. Published online 2019 Dec 14. doi: 10.1093/aobpla/plz067
PMCID:
PMC6914678
2.
Wumei Xu, Kyle W. Tomlinson, Jie Li
Plant Divers. 2020 Feb; 42(1): 1–6. Published online 2019 Oct 29. doi: 10.1016/j.pld.2019.10.004
PMCID:
PMC7046502
3.
Zhun Mao, Yan Wang, M Luke McCormack, Nick Rowe, Xiaobao Deng, Xiaodong Yang, Shangwen Xia, Jérôme Nespoulous, Roy C Sidle, Dali Guo, Alexia Stokes
Ann Bot. 2018 Dec; 122(7): 1103–1116. Published online 2018 May 26. doi: 10.1093/aob/mcy076
PMCID:
PMC6324743
4.
Xiaqin Luo, Min Cao, Min Zhang, Xiaoyang Song, Jieqiong Li, Akihiro Nakamura, Roger Kitching
Plant Divers. 2017 Oct; 39(5): 273–286. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1016/j.pld.2017.10.001
PMCID:
PMC6112287
5.
Mengesha Asefa, Min Cao, Guocheng Zhang, Xiuqin Ci, Jie Li, Jie Yang
Sci Rep. 2017; 7: 132. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1038/s41598-017-00166-z
PMCID:
PMC5427853
6.
Wumei Xu, Xiuqin Ci, Caiyun Song, Tianhua He, Wenfu Zhang, Qiaoming Li, Jie Li
Ecol Evol. 2016 Dec; 6(24): 8719–8726. Published online 2016 Nov 16. doi: 10.1002/ece3.2529
PMCID:
PMC5192821
7.
L. A. Ashton, A. Nakamura, C. J. Burwell, Y. Tang, M. Cao, T. Whitaker, Z. Sun, H. Huang, R. L. Kitching
Sci Rep. 2016; 6: 26513. Published online 2016 May 23. doi: 10.1038/srep26513
PMCID:
PMC4876391
8.
Wumei Xu, Lu Liu, Tianhua He, Min Cao, Liqing Sha, Yuehua Hu, Qiaoming Li, Jie Li
Sci Rep. 2016; 6: 20652. Published online 2016 Feb 10. doi: 10.1038/srep20652
PMCID:
PMC4748317
9.
Wenlan Wu, Xiaoxue Wang, Tao Zhao, Wenfu Zhang, Shuai Fang, Yu Xu, Kai Zhang
Ecol Evol. 2022 Sep; 12(9): e9256. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.1002/ece3.9256
PMCID:
PMC9484303
10.
Treethip Sukkho, Chartchai Khanongnuch, Saisamorn Lumyong, Jetsada Ruangsuriya, Thanawat Pattananandecha, Sutasinee Apichai, Fumihiko Ogata, Naohito Kawasaki, Chalermpong Saenjum
Plants (Basel) 2022 Jun; 11(11): 1492. Published online 2022 Jun 1. doi: 10.3390/plants11111492
PMCID:
PMC9182823
11.
Qiao-Ming Li, Chao-Nan Cai, Wu-Mei Xu, Min Cao, Li-Qing Sha, Lu-Xiang Lin, Tian-Hua He
Plant Divers. 2022 May; 44(3): 271–278. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.1016/j.pld.2021.11.002
PMCID:
PMC9209874
12.
Qi Liu, Frank J. Sterck, Jiao-Lin Zhang, Arne Scheire, Evelien Konings, Min Cao, Li-Qing Sha, Lourens Poorter
Oecologia. 2021; 196(2): 499–514. Published online 2021 May 23. doi: 10.1007/s00442-021-04937-4
PMCID:
PMC8241640
13.
Xiaoyang Song, Min Cao, Jieqiong Li, Roger L. Kitching, Akihiro Nakamura, Melinda J. Laidlaw, Yong Tang, Zhenhua Sun, Wenfu Zhang, Jie Yang
Plant Divers. 2021 Dec; 43(6): 433–443. Published online 2021 May 4. doi: 10.1016/j.pld.2021.04.006
PMCID:
PMC8720829
14.
Binsheng Luo, Bo Liu, Hongzhen Zhang, Hongkang Zhang, Xuan Li, Lijuan Ma, Yizhou Wang, Yujia Bai, Xinbo Zhang, Jianqin Li, Jun Yang, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 56. Published online 2019 Nov 27. doi: 10.1186/s13002-019-0336-x
PMCID:
PMC6882008
15.
Xiaoyang Song, Jieqiong Li, Wenfu Zhang, Yong Tang, Zhenhua Sun, Min Cao
Sci Rep. 2016; 6: 36438. Published online 2016 Nov 7. doi: 10.1038/srep36438
PMCID:
PMC5098249
16.
Wei Huang, Shi-Bao Zhang, Jiao-Lin Zhang, Hong Hu
Front Plant Sci. 2015; 6: 801. Published online 2015 Sep 29. doi: 10.3389/fpls.2015.00801
PMCID:
PMC4586421
17.
Guoyu Lan, Stephan Getzin, Thorsten Wiegand, Yuehua Hu, Guishui Xie, Hua Zhu, Min Cao
PLoS One. 2012; 7(9): e46074. Published online 2012 Sep 28. doi: 10.1371/journal.pone.0046074
PMCID:
PMC3460976

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center