U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 253

1.
Jan Schlauer, Andreas Fleischmann, Siegfried R. H. Hartmeyer, Irmgard Hartmeyer, Heiko Rischer
Biology (Basel) 2024 Feb; 13(2): 97. Published online 2024 Feb 3. doi: 10.3390/biology13020097
PMCID:
PMC10886480
2.
Liang Leng, Zhichao Xu, Bixia Hong, Binbin Zhao, Ya Tian, Can Wang, Lulu Yang, Zhongmei Zou, Lingyu Li, Ke Liu, Wanjun Peng, Jiangning Liu, Zhoujie An, Yalin Wang, Baozhong Duan, Zhigang Hu, Chuan Zheng, Sanyin Zhang, Xiaodong Li, Maochen Li, Zhaoyu Liu, Zenghao Bi, Tianxing He, Baimei Liu, Huahao Fan, Chi Song, Yigang Tong, Shilin Chen
Nat Commun. 2024; 15: 1537. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1038/s41467-024-45690-5
PMCID:
PMC10879537
3.
Sophie Maiwald, Ludwig Mann, Sònia Garcia, Tony Heitkam
Mol Biol Evol. 2024 Feb; 41(2): msae010. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1093/molbev/msae010
PMCID:
PMC10853983
4.
Juan M Barrios, Brenda Y Bedolla-García, Paola A González-Vanegas, Andrés Lira-Noriega, Juan C López-Enriquez, Jorge A Mérida-Rivas, Daniel Madrigal-González, Pilar Rodríguez, Matthias Rös, Remy Vandame, Raúl Sierra-Alcocer, Carlos A. Cultid-Medina
Biodivers Data J. 2023; 11: e114688. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.3897/BDJ.11.e114688
PMCID:
PMC10755741
5.
Stefan Wanke, Susann Wicke
Front Plant Sci. 2023; 14: 1308126. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.3389/fpls.2023.1308126
PMCID:
PMC10646189
6.
Po-Hao Chen, An-Ching Chung, Hung-Chih Lin, Sheng-Zehn Yang
Bot Stud. 2023 Dec; 64: 26. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1186/s40529-023-00399-4
PMCID:
PMC10516820
7.
Zhi Yang, David Kay Ferguson, Yong Yang
BMC Plant Biol. 2023; 23: 387. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.1186/s12870-023-04396-4
PMCID:
PMC10413609
8.
Natasha S Lawrie, Nekane Medrano Cuetos, Francesca Sini, Ghifary A Salam, Hangyu Ding, Arthur Vancolen, Jessica M Nelson, Roy H J Erkens, Giuditta Perversi
AoB Plants. 2023 Jul; 15(4): plad031. Published online 2023 Jun 6. doi: 10.1093/aobpla/plad031
PMCID:
PMC10406436
9.
M. Alejandra Jaramillo, Dayro Rodríguez-Duque, Magda Escobar-Alba
PhytoKeys. 2023; 227: 9–24. Published online 2023 May 29. doi: 10.3897/phytokeys.227.101405
PMCID:
PMC10242527
10.
Guillermo Eloy Pino Infante, Marie-Stéphanie Samain, Joaquina Adelaida Albán Castillo, Luis Enrique Aarón Alomía Collazos
PhytoKeys. 2023; 225: 1–40. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.3897/phytokeys.225.99277
PMCID:
PMC10209506
11.
Li Liu, Lin-Chong Hui, Shou-Rong Yu, Yu Li, Shu-Yan Liu
Mycoscience. 2022; 63(4): 169–175. Published online 2022 Jul 31. doi: 10.47371/mycosci.2022.05.005
PMCID:
PMC10042307
12.
Runxian Yu, Xudong Chen, Lingjie Long, Matthias Jost, Ran Zhao, Lumei Liu, Jeffrey P Mower, Claude W dePamphilis, Stefan Wanke, Yuannian Jiao
Genome Biol Evol. 2023 Mar; 15(3): evad041. Published online 2023 Mar 10. doi: 10.1093/gbe/evad041
PMCID:
PMC10036691
13.
Xue-Chan Tian, Jing-Fang Guo, Xue-Mei Yan, Tian-Le Shi, Shuai Nie, Shi-Wei Zhao, Yu-Tao Bao, Zhi-Chao Li, Lei Kong, Guang-Ju Su, Jian-Feng Mao, Jinxing Lin
Front Plant Sci. 2023; 14: 1122549. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.3389/fpls.2023.1122549
PMCID:
PMC10030967
14.
Ashraf A. El-Shehawy, Alaa Elmetwalli, Ali H. El-Far, Sahar Abd El-Razik Mosallam, Afrah Fatthi Salama, Ahmad O. Babalghith, Mohammad A. Mahmoud, Hany Mohany, Mohamed Gaber, Tarek El-Sewedy
BMC Complement Med Ther. 2023; 23: 69. Published online 2023 Mar 4. doi: 10.1186/s12906-023-03872-6
PMCID:
PMC9985300
15.
Laurence Dinan, Françoise Lafont, René Lafont
Plants (Basel) 2023 Feb; 12(4): 776. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.3390/plants12040776
PMCID:
PMC9967490
16.
Ivette M. Menéndez-Perdomo, Peter J. Facchini
Sci Rep. 2023; 13: 2955. Published online 2023 Feb 20. doi: 10.1038/s41598-023-29415-0
PMCID:
PMC9940101
17.
Polina Dayneko, Ivan Moysiyenko, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Iwona Dembicz, Maria Zachwatowicz, Nadiia Skobel
Biodivers Data J. 2023; 11: e99041. Published online 2023 Jan 16. doi: 10.3897/BDJ.11.e99041
PMCID:
PMC9871791
18.
Xiang Zhao, Qinzheng Hou, Meina Du, Hui Zhang, Lingyun Jia, Zhihua Zhang, Zongqi Ma, Kun Sun
PhytoKeys. 2022; 201: 51–76. Published online 2022 Jun 21. doi: 10.3897/phytokeys.201.85154
PMCID:
PMC9848944
19.
Zhiguo Shen, Xin Ding, Jianming Cheng, Fangfang Wu, Hengfu Yin, Minyan Wang
Front Plant Sci. 2022; 13: 1100302. Published online 2023 Jan 16. doi: 10.3389/fpls.2022.1100302
PMCID:
PMC9885158
20.
Ambika Baldev Gaikwad, Tanvi Kaila, Avantika Maurya, Ratna Kumari, Parimalan Rangan, Dhammaprakash Pandhari Wankhede, K. V. Bhat
Front Plant Sci. 2022; 13: 1095781. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3389/fpls.2022.1095781
PMCID:
PMC9878596

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center