U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 35

1.
Natalia Żyła, Danuta Babula-Skowrońska
J Mol Evol. 2023; 91(5): 581–597. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1007/s00239-023-10121-4
PMCID:
PMC10598176
2.
Artemisa Nazaré Costa Borges-Martins, José Ribamar Costa Ferreira-Neto, Manassés Daniel da Silva, David Anderson de Lima Morais, Valesca Pandolfi, Roberta Lane de Oliveira Silva, Ana Luiza Trajano Mangueira de Melo, Antônio Félix da Costa, Ana Maria Benko-Iseppon
Life (Basel) 2023 Aug; 13(8): 1747. Published online 2023 Aug 15. doi: 10.3390/life13081747
PMCID:
PMC10455494
3.
Evelyn Assis de Andrade, Isadora Machinski, Ana Carolina Terso Ventura, Sarah Ainslie Barr, Airton Vicente Pereira, Flávio Luís Beltrame, Wendy Karen Strangman, Robert Thomas Williamson
Molecules. 2023 Jul; 28(14): 5574. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.3390/molecules28145574
PMCID:
PMC10383218
4.
Xiaoshuang Wei, Xiaotian Xu, Yu Fu, Xue Yang, Lei Wu, Ping Tian, Meiying Yang, Zhihai Wu
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 11115. Published online 2023 Jul 5. doi: 10.3390/ijms241311115
PMCID:
PMC10342517
5.
Marcia Pagno Lisboa, Drielli Canal, João Pedro Carmo Filgueiras, Andreia Carina Turchetto-Zolet
Genet Mol Biol. 2022; 45(4): e20210411. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.1590/1678-4685-GMB-2021-0411
PMCID:
PMC9764326
6.
Wenkai Hui, Hao Zheng, Jiangtao Fan, Jingyan Wang, Tahseen Saba, Kai Wang, Jiaojiao Wu, Han Wu, Yu Zhong, Gang Chen, Wei Gong
BMC Genomics. 2022; 23: 652. Published online 2022 Sep 14. doi: 10.1186/s12864-022-08863-4
PMCID:
PMC9472409
7.
Phillip E. McClean, Rian Lee, Kevin Howe, Caroline Osborne, Jane Grimwood, Shawn Levy, Amanda Peters Haugrud, Chris Plott, Melanie Robinson, Ryan M. Skiba, Tabassum Tanha, Mariam Zamani, Theodore W. Thannhauser, Raymond P. Glahn, Jeremy Schmutz, Juan M. Osorno, Phillip N. Miklas
Front Plant Sci. 2022; 13: 869582. Published online 2022 Mar 31. doi: 10.3389/fpls.2022.869582
PMCID:
PMC9009181
8.
Normig M. Zoghbi-Rodríguez, Samuel David Gamboa-Tuz, Alejandro Pereira-Santana, Luis C. Rodríguez-Zapata, Lorenzo Felipe Sánchez-Teyer, Ileana Echevarría-Machado
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(23): 13036. Published online 2021 Dec 3. doi: 10.3390/ijms222313036
PMCID:
PMC8658032
9.
Kai-Lu Zhang, Zhen Feng, Jing-Fang Yang, Feng Yang, Tian Yuan, Di Zhang, Ge-Fei Hao, Yan-Ming Fang, Jianhua Zhang, Caie Wu, Mo-Xian Chen, Fu-Yuan Zhu
BMC Plant Biol. 2020; 20: 379. Published online 2020 Aug 18. doi: 10.1186/s12870-020-02570-6
PMCID:
PMC7433366
10.
Tapan Kumar Mohanta, Dhananjay Yadav, Adil Khan, Abeer Hashem, Baby Tabassum, Abdul Latif Khan, Elsayed Fathi Abd_Allah, Ahmed Al-Harrasi
PLoS One. 2020; 15(4): e0231425. Published online 2020 Apr 10. doi: 10.1371/journal.pone.0231425
PMCID:
PMC7147800
11.
Steffen Grebe, Andrea Trotta, Azfar A Bajwa, Marjaana Suorsa, Peter J Gollan, Stefan Jansson, Mikko Tikkanen, Eva-Mari Aro
J Exp Bot. 2019 Jun 1; 70(12): 3211–3225. Published online 2019 Apr 2. doi: 10.1093/jxb/erz127
PMCID:
PMC6598058
12.
Xing Liu, Zhichao Sun, Wei Dong, Zhengjia Wang, Liangsheng Zhang
Genome Biol Evol. 2018 Nov; 10(11): 3026–3037. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.1093/gbe/evy235
PMCID:
PMC6251477
13.
Hideki Yoshida, Eiichi Tanimoto, Takaaki Hirai, Yohei Miyanoiri, Rie Mitani, Mayuko Kawamura, Mitsuhiro Takeda, Sayaka Takehara, Ko Hirano, Masatsune Kainosho, Takashi Akagi, Makoto Matsuoka, Miyako Ueguchi-Tanaka
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Aug 14; 115(33): E7844–E7853. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1073/pnas.1806040115
PMCID:
PMC6099883
14.
Fei Chen, Wei Dong, Jiawei Zhang, Xinyue Guo, Junhao Chen, Zhengjia Wang, Zhenguo Lin, Haibao Tang, Liangsheng Zhang
Front Plant Sci. 2018; 9: 418. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.3389/fpls.2018.00418
PMCID:
PMC5909171
15.
Pingchuan Li, Xiande Quan, Gaofeng Jia, Jin Xiao, Sylvie Cloutier, Frank M. You
BMC Genomics. 2016; 17: 852. Published online 2016 Nov 2. doi: 10.1186/s12864-016-3197-x
PMCID:
PMC5093994
16.
Qingyun Li, Yi Wang, Huimin Zhou, Yuanshuang Liu, Duncan Kiragu Gichuki, Yujun Hou, Jisen Zhang, Rishi Aryal, Guangwan Hu, Tao Wan, Sara Getachew Amenu, Robert Wahiti Gituru, Haiping Xin, Qingfeng Wang
Hortic Res. 2024 Apr; 11(4): uhae038. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.1093/hr/uhae038
PMCID:
PMC11001597
17.
Ziping Yang, Qian Yang, Qi Liu, Xiaolong Li, Luli Wang, Yanmei Zhang, Zhi Ke, Zhiwei Lu, Huibang Shen, Junfeng Li, Wenzhao Zhou
Hortic Res. 2024 Feb; 11(2): uhad269. Published online 2023 Dec 19. doi: 10.1093/hr/uhad269
PMCID:
PMC10848310
18.
Chunyao Tian, Huige Quan, Ruiping Jiang, Qiaomu Zheng, Sipei Huang, Guodong Tan, Chaoyue Yan, Jiayu Zhou, Hai Liao
Front Plant Sci. 2023; 14: 1270396. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.3389/fpls.2023.1270396
PMCID:
PMC10623318
19.
Andrea Luciana Fleitas, Alexandra Castro, Eduardo Blumwald, Sabina Vidal
Front Plant Sci. 2023; 14: 1184020. Published online 2023 Jun 6. doi: 10.3389/fpls.2023.1184020
PMCID:
PMC10280078
20.
Salvatore Cambria, Dario Azzaro, Orazio Caldarella, Michele Aleo, Giuseppe Bazan, Riccardo Guarino, Giancarlo Torre, Antonia Egidia Cristaudo, Vincenzo Ilardi, Alfonso La Rosa, Valentina Lucia Astrid Laface, Fabio Luchino, Francesco Mascia, Pietro Minissale, Saverio Sciandrello, Luca Tosetto, Gianmarco Tavilla
Plants (Basel) 2023 May; 12(9): 1743. Published online 2023 Apr 23. doi: 10.3390/plants12091743
PMCID:
PMC10181230

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center