U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 28

1.
Andre Zaragoza-Gómez, Emilio García-Caffarel, Yuridia Cruz-Zamora, James González, Víctor Hugo Anaya-Muñoz, Felipe Cruz-García, Javier Andrés Juárez-Díaz
PLoS One. 2023; 18(10): e0287087. Published online 2023 Oct 12. doi: 10.1371/journal.pone.0287087
PMCID:
PMC10569557
2.
Guanglian Liao, Qiang Xu, Andrew C Allan, Xiaobiao Xu
Plant Physiol. 2023 Jul; 192(3): 1684–1695. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.1093/plphys/kiad241
PMCID:
PMC10315321
3.
Yihan Wang, Fengxin Dong, Hui Chen, Tingying Xu, Ming Tang
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3680. Published online 2023 Feb 12. doi: 10.3390/ijms24043680
PMCID:
PMC9966195
4.
Hui Xia, Yuanjie Zhou, Zhiyi Lin, Yuqi Guo, Xinling Liu, Tong Wang, Jin Wang, Honghong Deng, Lijin Lin, Qunxian Deng, Xiulan Lv, Kunfu Xu, Dong Liang
Hortic Res. 2022; 9: uhac063. Published online 2022 Mar 14. doi: 10.1093/hr/uhac063
PMCID:
PMC9123235
5.
Xiangxiang Huang, Shuqiong Ou, Qin Li, Yong Luo, Haiyan Lin, Juan Li, Mingzhi Zhu, Kunbo Wang
Front Plant Sci. 2021; 12: 739951. Published online 2021 Nov 4. doi: 10.3389/fpls.2021.739951
PMCID:
PMC8600361
6.
Feng‐Xi Yang, Jie Gao, Yong‐Lu Wei, Rui Ren, Guo‐Qiang Zhang, Chu‐Qiao Lu, Jian‐Peng Jin, Ye Ai, Ya‐Qin Wang, Li‐Jun Chen, Sagheer Ahmad, Di‐Yang Zhang, Wei‐Hong Sun, Wen‐Chieh Tsai, Zhong‐Jian Liu, Gen‐Fa Zhu
Plant Biotechnol J. 2021 Dec; 19(12): 2501–2516. Published online 2021 Aug 25. doi: 10.1111/pbi.13676
PMCID:
PMC8633513
7.
Junjie Tao, Zhuan Hao, Chunhui Huang
AoB Plants. 2020 Dec; 12(6): plaa055. Published online 2020 Nov 4. doi: 10.1093/aobpla/plaa055
PMCID:
PMC7640755
8.
Oscar W. Mitalo, Sumire Tokiwa, Yuki Kondo, Takumi Otsuki, Ivan Galis, Katsuhiko Suezawa, Ikuo Kataoka, Anh T. Doan, Ryohei Nakano, Koichiro Ushijima, Yasutaka Kubo
Front Plant Sci. 2019; 10: 888. Published online 2019 Jul 5. doi: 10.3389/fpls.2019.00888
PMCID:
PMC6625211
9.
S. M. Pilkington, J. Tahir, E. Hilario, S. E. Gardiner, D. Chagné, A. Catanach, J. McCallum, L. Jesson, L. G. Fraser, M. A. McNeilage, C. Deng, R. N. Crowhurst, P. M. Datson, Q. Zhang
BMC Plant Biol. 2019; 19: 172. Published online 2019 Apr 30. doi: 10.1186/s12870-019-1766-2
PMCID:
PMC6492441
10.
Rui Guo, Jacob B. Landis, Michael J. Moore, Aiping Meng, Shuguang Jian, Xiaohong Yao, Hengchang Wang
Front Plant Sci. 2017; 8: 1383. Published online 2017 Aug 25. doi: 10.3389/fpls.2017.01383
PMCID:
PMC5574902
11.
Rui Wang, Tingting Zhou, Yikai Wang, Jinxu Dong, Yutao Bai, Xin Huang, Changbao Chen
Front Bioeng Biotechnol. 2024; 12: 1365229. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.3389/fbioe.2024.1365229
PMCID:
PMC10955472
12.
Zhihang Hu, Nan Zhang, Zhiyuan Qin, Jinwen Li, Ni Yang, Yi Chen, Jieyu Kong, Wei Luo, Aisheng Xiong, Jing Zhuang
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(1): 657. Published online 2024 Jan 4. doi: 10.3390/ijms25010657
PMCID:
PMC10780195
13.
Bin Huai, Minjian Liang, Junjun Lin, Panpan Tong, Mei Bai, Hanjun He, Xiangxiu Liang, Jiezhong Chen, Hong Wu
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(14): 11681. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.3390/ijms241411681
PMCID:
PMC10380461
14.
Congcong Dong, Shang Wang, Han Zhang, Jianquan Liu, Minjie Li
DNA Res. 2023 Feb; 30(1): dsac051. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.1093/dnares/dsac051
PMCID:
PMC9835862
15.
Sheng-Feng Lin, Makoto Tokuda, Gene-Sheng Tung, Liang-Yu Pan, Wanggyu Kim, Junichi Yukawa, Man-Miao Yang
Zool Stud. 2022; 61: e39. Published online 2022 Oct 11. doi: 10.6620/ZS.2022.61-39
PMCID:
PMC9745572
16.
Zhenyu Luo, Jieru Zhang, Miaolian Xiang, Jiaoke Zeng, Jinyin Chen, Ming Chen
Front Nutr. 2022; 9: 1081476. Published online 2022 Dec 2. doi: 10.3389/fnut.2022.1081476
PMCID:
PMC9755600
17.
Wei Liu, Xiaoqi Liang, Weijia Cai, Hao Wang, Xu Liu, Longfei Cheng, Penghui Song, Guijie Luo, Deguo Han
Int J Mol Sci. 2022 Nov; 23(21): 13418. Published online 2022 Nov 2. doi: 10.3390/ijms232113418
PMCID:
PMC9658438
18.
Sheng-Zehn Yang, Po-Hao Chen, Jian-Jhong Chen
Bot Stud. 2022 Dec; 63: 27. Published online 2022 Sep 24. doi: 10.1186/s40529-022-00358-5
PMCID:
PMC9509506
19.
Jingjing Li, Hongyuan Xu, Xiaoyu Li, Lijun Wang, Xuan Wang, Yanqing Liu, Yueping Ma
Sci Rep. 2022; 12: 13551. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.1038/s41598-022-17815-7
PMCID:
PMC9360411
20.
Zhuo Huang, Jiatong Wang, Yuan Li, Li Song, Duo’er Chen, Ling Liu, Cai-Zhong Jiang
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(15): 8145. Published online 2022 Jul 24. doi: 10.3390/ijms23158145
PMCID:
PMC9330732

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center