U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 81

1.
Yue Li, Jingying Hei, Xiahong He, Rui Rui, Shu Wang
J Fungi (Basel) 2024 Feb; 10(2): 145. Published online 2024 Feb 11. doi: 10.3390/jof10020145
PMCID:
PMC10890430
2.
Hongli Gao, Wei Huang, Chunyan Zhao, Yong Xiong
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 9. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.1186/s13002-023-00633-0
PMCID:
PMC10787986
3.
Fengjiao Yang, Yun Gu, Ya Yan, Guangming Wang
Medicine (Baltimore) 2023 Jul 28; 102(30): e34424. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.1097/MD.0000000000034424
PMCID:
PMC10378803
4.
Huixin Yuan, Qianqian Niu, Xiaofei Shang, Liang Zhang, Li Li, Huasheng Yang, Chunyan Gou, Jingying Li, Hongyan Li, Xiuhui Li
Integr Cancer Ther. 2023; 22: 15347354231170536. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.1177/15347354231170536
PMCID:
PMC10328175
5.
Michelle Nonato de Oliveira Melo, João Vitor da Costa Batista, Evelyn Maribel Condori Peñaloza, Adriana Passos Oliveira, Rafael Garrett, Stephan Baumgartner, Carla Holandino
Plants (Basel) 2023 May; 12(9): 1811. Published online 2023 Apr 28. doi: 10.3390/plants12091811
PMCID:
PMC10181296
6.
Mohd Farid Ahmad, Rozihawati Zahari, Mastura Mohtar, Wan Azhar Wan-Muhammad-Azrul, Muhammad Syahmi Hishamuddin, Nik Iskandar Putra Samsudin, Affendy Hassan, Razak Terhem
Front Microbiol. 2022; 13: 887880. Published online 2022 Nov 8. doi: 10.3389/fmicb.2022.887880
PMCID:
PMC9679781
7.
Shilin Chen, Zheng Li, Sanyin Zhang, Yuxin Zhou, Xiaohe Xiao, Pengdi Cui, Binjie Xu, Qinghe Zhao, Shasha Kong, Yuntao Dai
Acta Pharm Sin B. 2022 Nov; 12(11): 4075–4097. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.1016/j.apsb.2022.08.025
PMCID:
PMC9643291
8.
Parul Chaudhary, Upasana Agri, Anuj Chaudhary, Ashish Kumar, Govind Kumar
Front Microbiol. 2022; 13: 933017. Published online 2022 Oct 17. doi: 10.3389/fmicb.2022.933017
PMCID:
PMC9618965
9.
Min Liu, Jin Yan, Yeke Wu, Hongqiu Zhu, Yefang Huang, Keming Wu
Front Pharmacol. 2022; 13: 1026141. Published online 2022 Oct 14. doi: 10.3389/fphar.2022.1026141
PMCID:
PMC9614049
10.
Rongchen Dai, Mengfan Liu, Xincheng Xiang, Yang Li, Zhichao Xi, Hongxi Xu
Front Pharmacol. 2022; 13: 842203. Published online 2022 Feb 4. doi: 10.3389/fphar.2022.842203
PMCID:
PMC8855055
11.
Weixin Hou, Yulin Hao, Wenlong Yang, Tian Tian, Peng Fang, Yuqiong Du, Lianyin Gao, Yanbin Gao, Qiuyun Zhang
Drug Des Devel Ther. 2021; 15: 3845–3862. Published online 2021 Sep 8. doi: 10.2147/DDDT.S308713
PMCID:
PMC8436178
12.
Ye Htut Linn, Win Win Ei, Lwin Mon Mon Myint, Khin Maung Lwin
Virusdisease. 2021 Sep; 32(3): 446–466. Published online 2021 Jul 14. doi: 10.1007/s13337-021-00714-2
PMCID:
PMC8473485
13.
Jinkyung Park, Dahee Jeong, Meeryoung Song, Bonglee Kim
Antioxidants (Basel) 2021 Apr; 10(4): 527. Published online 2021 Mar 27. doi: 10.3390/antiox10040527
PMCID:
PMC8065873
14.
Jiajun Liang, Mengli Wu, Chen Bai, Chongyang Ma, Peng Fang, Weixin Hou, Xiaoyi Wei, Qiuyun Zhang, Yuqiong Du
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 1041307. Published online 2020 Dec 30. doi: 10.1155/2020/1041307
PMCID:
PMC7787753
15.
Jing Hong, Lin Meng, Peipei Yu, Ceng Zhou, Zhaoyan Zhang, Zhiguo Yu, Feng Qin, Yunli Zhao
RSC Adv. 2020 Jul 21; 10(46): 27794–27804. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.1039/d0ra03674a
PMCID:
PMC9055608
16.
Liv Weichien Chen, Min‐Chien Tsai, Ching‐Yuh Chern, Tien‐Ping Tsao, Feng‐Yen Lin, Sy‐Jou Chen, Pi‐Fen Tsui, Yao‐Wen Liu, Hsien‐Jui Lu, Wan‐Lin Wu, Wei‐Shiang Lin, Chien‐Sung Tsai, Chin‐Sheng Lin
Br J Pharmacol. 2020 Dec; 177(23): 5375–5392. Published online 2020 Jul 20. doi: 10.1111/bph.15175
PMCID:
PMC7680011
17.
Xiaorong Guo, Changkun Liu, Guangfei Zhang, Wenhua Su, Jacob B. Landis, Xu Zhang, Hengchang Wang, Yunheng Ji
Front Genet. 2020; 11: 597. Published online 2020 Jun 16. doi: 10.3389/fgene.2020.00597
PMCID:
PMC7308561
18.
Zichun Ren, Lyuben Zagortchev, Junxia Ma, Ming Yan, Junmin Li
BMC Ecol. 2020; 20: 28. Published online 2020 May 9. doi: 10.1186/s12898-020-00295-6
PMCID:
PMC7210669
19.
Zeli Zhu, Chen Shi, Ninahui Cai, Xiaotong Ci, Jinyu Peng, Anan Duan, Dawei Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3624–3625. Published online 2019 Oct 16. doi: 10.1080/23802359.2019.1677194
PMCID:
PMC7707400
20.
Xueping Wei, Haojie Guo, Peng Che, Bengang Zhang, Haitao Liu, Yaodong Qi
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2904–2905. Published online 2019 Sep 3. doi: 10.1080/23802359.2019.1660923
PMCID:
PMC7707847

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center