U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 39

1.
An-Shan Hsiao
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 1178. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/ijms25021178
PMCID:
PMC10816898
2.
Božena Šerá, František Hnilička
Plants (Basel) 2023 Dec; 12(24): 4106. Published online 2023 Dec 8. doi: 10.3390/plants12244106
PMCID:
PMC10748122
3.
Xiaoyu Huang, Xiaojun Qiu, Yue Wang, Aminu Shehu Abubakar, Ping Chen, Jikang Chen, Kunmei Chen, Chunming Yu, Xiaofei Wang, Gang Gao, Aiguo Zhu
Int J Mol Sci. 2023 Mar; 24(5): 4578. Published online 2023 Feb 26. doi: 10.3390/ijms24054578
PMCID:
PMC10003206
4.
Sonali Sengupta, Necla Pehlivan, Venkata Mangu, Kanniah Rajasekaran, Niranjan Baisakh
Biology (Basel) 2022 Dec; 11(12): 1828. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.3390/biology11121828
PMCID:
PMC9775435
5.
Zhaokui Du, Shixian You, Dang Yang, Yutian Tao, Yunxiao Zhu, Wen Sun, Zhengman Chen, Junmin Li
Front Plant Sci. 2022; 13: 1048822. Published online 2022 Nov 17. doi: 10.3389/fpls.2022.1048822
PMCID:
PMC9714628
6.
Jieqiong Song, Xinjie Liu, Xinxin Li, Hongfei Wang, Ruowen Chu, Fangfang Qu, Sixue Zhang, Qiuli Li
Int J Mol Sci. 2022 Oct; 23(20): 12229. Published online 2022 Oct 13. doi: 10.3390/ijms232012229
PMCID:
PMC9603052
7.
Miguel Angel Villalobos-López, Analilia Arroyo-Becerra, Anareli Quintero-Jiménez, Gabriel Iturriaga
Int J Mol Sci. 2022 Oct; 23(19): 12053. Published online 2022 Oct 10. doi: 10.3390/ijms231912053
PMCID:
PMC9570234
8.
Xinran Du, Mingxing Su, Yang Jiao, Suxiang Xu, Jieqiong Song, Hongfei Wang, Qiuli Li
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(17): 9625. Published online 2022 Aug 25. doi: 10.3390/ijms23179625
PMCID:
PMC9455740
9.
Ramesh Kumar, Shantanu Das, Madhvi Mishra, Debjani Roy Choudhury, Komal Sharma, Abha Kumari, Rakesh Singh
3 Biotech. 2021 Oct; 11(10): 425. Published online 2021 Sep 4. doi: 10.1007/s13205-021-02970-x
PMCID:
PMC8418584
10.
Xiaomin Ji, Xiaoyue Wu, Wei Chen, Qianhui Yuan, Yixin Shen, Yingjun Chi
Front Plant Sci. 2021; 12: 612158. Published online 2021 Jul 27. doi: 10.3389/fpls.2021.612158
PMCID:
PMC8353235
11.
Mohsen Niazian, Seyed Ahmad Sadat-Noori, Masoud Tohidfar, Seyed Mohammad Mahdi Mortazavian, Paolo Sabbatini
Front Plant Sci. 2021; 12: 650215. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.3389/fpls.2021.650215
PMCID:
PMC8047405
12.
Nguyen Cao Nguyen, Xuan Lan Thi Hoang, Quang Thien Nguyen, Ngo Xuan Binh, Yasuko Watanabe, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran
Biomolecules. 2019 Nov; 9(11): 714. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.3390/biom9110714
PMCID:
PMC6920929
13.
Xiaokang Zhuo, Tangchun Zheng, Zhiyong Zhang, Yichi Zhang, Liangbao Jiang, Sagheer Ahmad, Lidan Sun, Jia Wang, Tangren Cheng, Qixiang Zhang
Genes (Basel) 2018 Oct; 9(10): 494. Published online 2018 Oct 12. doi: 10.3390/genes9100494
PMCID:
PMC6209978
14.
Javier Carrillo-Campos, Héctor Riveros-Rosas, Rogelio Rodríguez-Sotres, Rosario A. Muñoz-Clares
PLoS One. 2018; 13(9): e0204711. Published online 2018 Sep 26. doi: 10.1371/journal.pone.0204711
PMCID:
PMC6157903
15.
Jie-Xuan Zheng, Hui Zhang, Hua-Xiang Su, Kuai-Fei Xia, Shu-Guang Jian, Mei Zhang
Int J Mol Sci. 2018 Aug; 19(8): 2252. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.3390/ijms19082252
PMCID:
PMC6121548
16.
Xiang Lu, Xuan Zhou, Yu Cao, Meixue Zhou, David McNeil, Shan Liang, Chengwei Yang
Front Plant Sci. 2017; 8: 136. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.3389/fpls.2017.00136
PMCID:
PMC5293773
17.
Vivekanand Tiwari, Amit Kumar Chaturvedi, Avinash Mishra, Bhavanath Jha
PLoS One. 2015; 10(7): e0131567. Published online 2015 Jul 9. doi: 10.1371/journal.pone.0131567
PMCID:
PMC4497679
18.
Shiro Mitsuya, Asumi Tsuchiya, Keiko Kono-Ozaki, Takashi Fujiwara, Teruhiro Takabe, Tetsuko Takabe
Springerplus. 2015; 4: 202. Published online 2015 Apr 30. doi: 10.1186/s40064-015-0997-4
PMCID:
PMC4431990
19.
Xi Wang, Baoshan Wang, Fang Yuan
Front Plant Sci. 2023; 14: 1276559. Published online 2023 Nov 23. doi: 10.3389/fpls.2023.1276559
PMCID:
PMC10701545
20.
Jiahui Liu, Hongfei Wang, Mingxing Su, Qianqian Li, Honglin Xu, Jieqiong Song, Changping Li, Qiuli Li
Plants (Basel) 2023 Aug; 12(16): 2951. Published online 2023 Aug 15. doi: 10.3390/plants12162951
PMCID:
PMC10459557

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center