U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 3

1.
Po-Po Wu, Zi Wang, Ning-Xia Jia, Shao-Qiong Dong, Xiao-Yun Qu, Xian-Guo Qiao, Chang-Cheng Liu, Ke Guo
Plants (Basel) 2022 May; 11(9): 1194. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3390/plants11091194
PMCID:
PMC9105001
2.
Yanfei Geng, Guoxiong Hu, Sailesh Ranjitkar, Yuhua Wang, Dengpan Bu, Shengji Pei, Xiaokun Ou, Yang Lu, Xuelan Ma, Jianchu Xu
J Ethnobiol Ethnomed. 2017; 13: 24. Published online 2017 May 4. doi: 10.1186/s13002-017-0153-z
PMCID:
PMC5418811
3.
Binsheng Luo, Yujing Liu, Bo Liu, Sizhao Liu, Beixi Zhang, Linghan Zhang, Chunrui Lin, Yan Liu, Edward J. Kennelly, Zhiyong Guo, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2018; 14: 61. Published online 2018 Oct 17. doi: 10.1186/s13002-018-0260-5
PMCID:
PMC6192344

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center