U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 106

1.
Zhengfeng Yang, Zunxi Huang, Lijuan Cao
Bioresour Bioprocess. 2022 Dec; 9(1): 103. Published online 2022 Sep 24. doi: 10.1186/s40643-022-00586-4
PMCID:
PMC10991624
2.
S. Sanjana, K. Jazeel, E. Janeeshma, Sarath G. Nair, A. M. Shackira
Stress Biol. 2024 Dec; 4(1): 13. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.1007/s44154-024-00153-1
PMCID:
PMC10873264
3.
Mahmoud Magdy, Mohammad Golam Mostofa, Mehdi Rahimi, Diaa Abd El Moneim
Front Plant Sci. 2023; 14: 1295638. Published online 2023 Oct 3. doi: 10.3389/fpls.2023.1295638
PMCID:
PMC10580158
4.
Uttpal Anand, Tarun Pal, Niraj Yadav, Vipin Kumar Singh, Vijay Tripathi, Krishna Kumar Choudhary, Awadhesh Kumar Shukla, Kumari Sunita, Ajay Kumar, Elza Bontempi, Ying Ma, Max Kolton, Amit Kishore Singh
Microb Ecol. 2023; 86(3): 1455–1486. Published online 2023 Mar 14. doi: 10.1007/s00248-023-02190-1
PMCID:
PMC10497456
5.
Usman Zulfiqar, Fasih Ullah Haider, Muhammad Faisal Maqsood, Waqas Mohy-Ud-Din, Muhammad Shabaan, Muhammad Ahmad, Muhammad Kaleem, Muhammad Ishfaq, Zoya Aslam, Babar Shahzad
Plants (Basel) 2023 Sep; 12(17): 3147. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.3390/plants12173147
PMCID:
PMC10490184
6.
Peng Li, Ziqin Xiong, Yunhe Tian, Zhongyi Zheng, Zhixuan Liu, Ruiwen Hu, Qiming Wang, Hejun Ao, Zhenxie Yi, Juan Li
Front Plant Sci. 2023; 14: 1196130. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.3389/fpls.2023.1196130
PMCID:
PMC10450764
7.
Katarzyna Chojnacka, Konstantinos Moustakas, Marcin Mikulewicz
Environ Sci Pollut Res Int. 2023; 30(39): 90500–90521. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.1007/s11356-023-28755-8
PMCID:
PMC10439854
8.
Natalia Rutkowska, Piotr Drożdżyński, Małgorzata Ryngajłło, Olga Marchut-Mikołajczyk
Int J Mol Sci. 2023 Jun; 24(12): 10096. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.3390/ijms241210096
PMCID:
PMC10298476
9.
Zijie Deng, Kerui Huang, Peng Xie, Suisui Xie, Ningyun Zhang, Hanbin Yin, Mo Ping, Yun Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 598–602. Published online 2023 May 24. doi: 10.1080/23802359.2022.2160220
PMCID:
PMC10210845
10.
Agnieszka Mocek-Płóciniak, Justyna Mencel, Wiktor Zakrzewski, Szymon Roszkowski
Plants (Basel) 2023 Apr; 12(8): 1653. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.3390/plants12081653
PMCID:
PMC10141480
11.
Shaocui Li, Renying Zhuo, Miao Yu, Xiaoyu Lin, Jing Xu, Wenmin Qiu, Haiying Li, Xiaojiao Han
Front Plant Sci. 2023; 14: 1111789. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.3389/fpls.2023.1111789
PMCID:
PMC9945123
12.
Nian-Hong Wang, Xue-Yi Zhou, Shou-Heng Shi, Shuo Zhang, Zhong-Hua Chen, Mohamed Abdelalim Ali, Imrul Mosaddek Ahmed, Yizhou Wang, Feibo Wu
J Adv Res. 2023 Feb; 44: 23–37. Published online 2022 Apr 9. doi: 10.1016/j.jare.2022.04.001
PMCID:
PMC9936425
13.
Tian-Long Han, Ting-Wei Tang, Pei-Hong Zhang, Min Liu, Jing Zhao, Jia-Shi Peng, Shuan Meng
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2395. Published online 2022 Dec 17. doi: 10.3390/genes13122395
PMCID:
PMC9778510
14.
Hengwu Ding, De Bi, Sijia Zhang, Shiyun Han, Yuanxin Ye, Ran Yi, Jianke Yang, Birong Liu, Longhua Wu, Renying Zhuo, Xianzhao Kan
Biology (Basel) 2022 Nov; 11(11): 1661. Published online 2022 Nov 13. doi: 10.3390/biology11111661
PMCID:
PMC9687357
15.
Mingyue Li, Delight Hwarari, Yang Li, Baseer Ahmad, Tian Min, Wenting Zhang, Jinyan Wang, Liming Yang
Front Plant Sci. 2022; 13: 1035627. Published online 2022 Nov 7. doi: 10.3389/fpls.2022.1035627
PMCID:
PMC9676487
16.
Jie Jin, Rong Huang, Jianfeng Wang, Chao Wang, Ronggui Liu, Hanwen Zhang, Maohua Deng, Shicai Li, Xinglu Li, Rong Tang, Chunjie Li
Int J Mol Sci. 2022 Nov; 23(21): 13094. Published online 2022 Oct 28. doi: 10.3390/ijms232113094
PMCID:
PMC9654189
17.
Vikram Poria, Klaudia Dębiec-Andrzejewska, Angelika Fiodor, Marharyta Lyzohub, Nur Ajijah, Surender Singh, Kumar Pranaw
Front Plant Sci. 2022; 13: 999866. Published online 2022 Oct 21. doi: 10.3389/fpls.2022.999866
PMCID:
PMC9634634
18.
Wenting Yang, Yuzhuo Pan, Xia Yu, Shihao Xiao, Weihu Wang, Meijuan Lu
Plants (Basel) 2022 Sep; 11(18): 2375. Published online 2022 Sep 12. doi: 10.3390/plants11182375
PMCID:
PMC9506241
19.
Junli Liu, Gaoyang Qiu, Chen Liu, Yicheng Lin, Xiaodong Chen, Hua Li, Qinglin Fu, Bin Guo
Biology (Basel) 2022 Aug; 11(8): 1133. Published online 2022 Jul 28. doi: 10.3390/biology11081133
PMCID:
PMC9405393
20.
Jun Yuan, Rongpeng Liu, Shasha Sheng, Haihui Fu, Xiaoyun Wang
Front Plant Sci. 2022; 13: 889370. Published online 2022 Jul 28. doi: 10.3389/fpls.2022.889370
PMCID:
PMC9366474

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center