U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 7

1.
Tingyu Long, Renchuan Hu, Zhuo Cheng, Chuangui Xu, Qimin Hu, Qingling Liu, Ronghui Gu, Yunfeng Huang, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 10. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.1186/s13002-023-00579-3
PMCID:
PMC10064729
2.
Haiwu Xu, Siyuan Wang, Liang Tang, Yan Wang, Zhongyue Li, Wenna Wang
Front Plant Sci. 2022; 13: 961214. Published online 2022 Aug 31. doi: 10.3389/fpls.2022.961214
PMCID:
PMC9470880
3.
Da-Cheng Hao, Yulu Zhang, Chun-Nian He, Pei-Gen Xiao
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 9027727. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1155/2022/9027727
PMCID:
PMC8769838
4.
Julian Wunnenberg, Annabell Rjosk, Christoph Neinhuis, Thea Lautenschläger
Biomimetics (Basel) 2021 Jun; 6(2): 25. Published online 2021 Apr 2. doi: 10.3390/biomimetics6020025
PMCID:
PMC8167582
5.
Renchuan Hu, Chunrui Lin, Weibin Xu, Yan Liu, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2020; 16: 40. Published online 2020 Jul 2. doi: 10.1186/s13002-020-00387-z
PMCID:
PMC7333293
6.
Liya Hong, Zhiyong Guo, Kunhui Huang, Shanjun Wei, Bo Liu, Shaowu Meng, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2015; 11: 32. Published online 2015 Apr 30. doi: 10.1186/s13002-015-0019-1
PMCID:
PMC4449599
7.
Zhaocen Lu, Hailing Chen, Chunrui Lin, Gui Ou, Junsheng Li, Weibin Xu
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 49. Published online 2022 Jun 21. doi: 10.1186/s13002-022-00544-6
PMCID:
PMC9210605

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center