U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 5554

1.
Li Yang, Shuai Zhang, Dake Chu, Xumei Wang
Front Genet. 2024; 15: 1368358. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3389/fgene.2024.1368358
PMCID:
PMC11091334
2.
Liangliang He, Ye Liu, Yawen Mao, Xinyuan Wu, Xiaoling Zheng, Weiyue Zhao, Xiaoyu Mo, Ruoruo Wang, Qinq Wu, Dongfa Wang, Youhan Li, Yuanfan Yang, Quanzi Bai, Xiaojia Zhang, Shaoli Zhou, Baolin Zhao, Changning Liu, Yu Liu, Million Tadege, Jianghua Chen
Plant Cell. 2024 May; 36(5): 1755–1776. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1093/plcell/koae033
PMCID:
PMC11062474
3.
Jingyao Ping, Jing Hao, Ting Wang, Yingjuan Su
Front Plant Sci. 2024; 15: 1351388. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fpls.2024.1351388
PMCID:
PMC11061511
4.
Yan Kang, Huiting Li, Yiping Liu, Zheng Li
J Cancer Res Clin Oncol. 2024; 150(5): 221. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.1007/s00432-024-05714-5
PMCID:
PMC11061008
5.
Eilon Shani, Peter Hedden, Tai-ping Sun
Plant Physiol. 2024 May; 195(1): 111–134. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1093/plphys/kiae044
PMCID:
PMC11060689
6.
Daniel T Wittmann, Franziska E Peter, Sarah Melissa Strätker, Patricia Ortega-Rodés, Bernhard Grimm, Boris Hedtke
Plant Physiol. 2024 May; 195(1): 713–727. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.1093/plphys/kiae062
PMCID:
PMC11060682
7.
Plant Physiol. 2024 May; 195(1): 900. Published online 2024 Feb 19. doi: 10.1093/plphys/kiae043
PMCID:
PMC11060670
8.
Hong Wu, De-Zhu Li, Peng-Fei Ma
BMC Biol. 2024; 22: 97. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.1186/s12915-024-01890-5
PMCID:
PMC11057118
9.
10.
Dongliang Guo, Haixia Jiang, Liqiong Xie
Genes (Basel) 2024 Apr; 15(4): 511. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/genes15040511
PMCID:
PMC11050253
11.
Sang Eun Jun, Kiu-Hyung Cho, Raffael Schaffrath, Gyung-Tae Kim
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(8): 4370. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.3390/ijms25084370
PMCID:
PMC11050213
12.
Md. Towhedul Islam, Nak Han Jang, Hyuck Jin Lee
Biomedicines. 2024 Apr; 12(4): 794. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3390/biomedicines12040794
PMCID:
PMC11048580
13.
Sherry Sun, Guus Bakkeren
Front Plant Sci. 2024; 15: 1369299. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.3389/fpls.2024.1369299
PMCID:
PMC11046709
14.
Liwu Jiao, Huicong Kang, Yumei Geng, Xuyang Liu, Mengying Wang, Kai Shu
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1376764. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fnagi.2024.1376764
PMCID:
PMC11033491
15.
Ngawang Gempo, Karma Yeshi, Darren Crayn, Phurpa Wangchuk
Plants (Basel) 2024 Apr; 13(7): 1024. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3390/plants13071024
PMCID:
PMC11013060
16.
Guiyan Huang, Yanan Hu, Fuxuan Li, Xiru Zuo, Xinyou Wang, Fengyao Li, Ruimin Li
Front Plant Sci. 2024; 15: 1369883. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fpls.2024.1369883
PMCID:
PMC11004388
17.
Tianen Wang, Guoli Xing, Tong Fu, Yanchun Ma, Qi Wang, Shuxiang Zhang, Xing Chang, Ying Tong
Cell Stress Chaperones. 2024 Apr; 29(2): 349–357. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.1016/j.cstres.2024.03.003
PMCID:
PMC10999808
18.
Kai Li, Bin Tan, Mengna Liao, Jian Ni
Front Plant Sci. 2024; 15: 1348182. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3389/fpls.2024.1348182
PMCID:
PMC10987713
19.
Ioana-Miruna Balmus, Alin Ciobica
Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2017 Nov; 32(7): 418–428. Published online 2017 Jun 23. doi: 10.1177/1533317517715906
PMCID:
PMC10852862
20.
Md. Rashidur Rahman, Raushanara Akter, Sharmind Neelotpol, Iffat Islam Mayesha, Afrina Afrose
Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2023 Jan-Dec; 38: 15333175231214974. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.1177/15333175231214974
PMCID:
PMC10655662

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center