U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 24

1.
Canlin Li, Yuan Li, Xi Huang, Si Li, Kangzhuo Sangji, Rui Gu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1365911. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3389/fphar.2024.1365911
PMCID:
PMC10986185
2.
Zhijia Cui, Ran Li, Fan Li, Ling Jin, Haixu Wu, Chunya Cheng, Yi Ma, Zhenheng Wang, Yuanyuan Wang
Front Microbiol. 2023; 14: 1070815. Published online 2023 Feb 17. doi: 10.3389/fmicb.2023.1070815
PMCID:
PMC9981654
3.
Chuanlan Liu, Simei Liu, Wai Ming Tse, Kathy Wai Gaun Tse, Aga Erbu, Hai Xiong, Gongga Lanzi, Yanyong Liu, Bengui Ye
Sci Rep. 2023; 13: 2735. Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1038/s41598-023-29631-8
PMCID:
PMC9931167
4.
Ying Wang, Yan Gou, Lei Zhang, Chun Li, Zhao Wang, Yuanxi Liu, Zhao Geng, Mingrui Shen, Lei Sun, Feng Wei, Juan Zhou, Lihong Gu, Hongyu Jin, Shuangcheng Ma
Front Pharmacol. 2021; 12: 818268. Published online 2022 Feb 1. doi: 10.3389/fphar.2021.818268
PMCID:
PMC8844025
5.
Tian Zhang, Sipei Huang, Simin Song, Meng Zou, Tiechui Yang, Weiwei Wang, Jiayu Zhou, Hai Liao
PeerJ. 2021; 9: e12612. Published online 2021 Dec 16. doi: 10.7717/peerj.12612
PMCID:
PMC8684722
6.
Chuan-hong Luo, Le-le Ma, Hui-min Liu, Wei Liao, Run-chun Xu, Zhi-min Ci, Jun-zhi Lin, Li Han, Ding-kun Zhang
Front Pharmacol. 2020; 11: 556885. Published online 2020 Sep 11. doi: 10.3389/fphar.2020.556885
PMCID:
PMC7516165
7.
Gao Zhen, Wang Jing, Jing Jing, Dan Xu, Li Zheng, Fengsen Li
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 7297141. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1155/2018/7297141
PMCID:
PMC6076937
8.
Xinhui Li, Lin Liu, Xu Gu, Jianying Xiang
Plant Divers. 2017 Aug; 39(4): 208–213. Published online 2017 Jul 8. doi: 10.1016/j.pld.2017.05.002
PMCID:
PMC6112289
9.
Liu-Cheng Li, Lian-Di Kan
J Ethnopharmacol. 2017 Feb 23; 198: 45–63. Published online 2016 Dec 28. doi: 10.1016/j.jep.2016.12.042
PMCID:
PMC7127743
10.
Salma Jamal, Vinod Scaria, Open Source Drug Discovery Consortium
PeerJ. 2014; 2: e476. Published online 2014 Jul 17. doi: 10.7717/peerj.476
PMCID:
PMC4106188
11.
Dan Zhao, Jun Wang, Wei Dai, KunHao Ye, Jie Chen, Qianglong Lai, Haiying Li, Binglian Zhong, Xiaoli Yu
Sci Rep. 2023; 13: 15770. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1038/s41598-023-42988-0
PMCID:
PMC10516939
12.
Xin-Jing Gui, Han Li, Rui Ma, Liang-Yu Tian, Fu-Guo Hou, Hai-Yang Li, Xue-Hua Fan, Yan-Li Wang, Jing Yao, Jun-Han Shi, Lu Zhang, Xue-Lin Li, Rui-Xin Liu
Front Chem. 2023; 11: 1179039. Published online 2023 Apr 28. doi: 10.3389/fchem.2023.1179039
PMCID:
PMC10175593
13.
Erica Costantini, Eva Masciarelli, Laura Casorri, Marco Di Luigi, Marcella Reale
Front Cell Neurosci. 2022; 16: 985943. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.3389/fncel.2022.985943
PMCID:
PMC9688751
14.
Qiuxia Lu, Rui Li, Jiaqing Liao, Yuqin Hu, Yundong Gao, Mingcheng Wang, Jian Li, Qi Zhao
BMC Genomics. 2022; 23: 511. Published online 2022 Jul 14. doi: 10.1186/s12864-022-08724-0
PMCID:
PMC9284883
15.
The PLOS ONE Staff
PLoS One. 2022; 17(2): e0264810. Published online 2022 Feb 25. doi: 10.1371/journal.pone.0264810
PMCID:
PMC8880756
16.
Yunyun Quan, Li Li, Zhujun Yin, Shilong Chen, Jing Yi, Jirui Lang, Lu Zhang, Qianhua Yue, Junning Zhao
Front Pharmacol. 2021; 12: 784335. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.3389/fphar.2021.784335
PMCID:
PMC8811224
17.
Ruiping Jiang, Meng Zou, Yu Qin, Guodong Tan, Sipei Huang, Huige Quan, Jiayu Zhou, Hai Liao
Front Plant Sci. 2021; 12: 749838. Published online 2022 Jan 10. doi: 10.3389/fpls.2021.749838
PMCID:
PMC8784777
18.
Ruili Ma, Shengrong Xu, Yuan Chen, Fengxia Guo, Rui Wu
PLoS One. 2021; 16(6): e0253352. Published online 2021 Jun 10. doi: 10.1371/journal.pone.0253352
PMCID:
PMC8191886
19.
Qi WANG, Xiaoxia SHEN, Tian QIU, Wei WU, Lin LI, Zhi'an WANG, Huixia SHOU
J Zhejiang Univ Sci B. 2021 Feb 15; 22(2): 99–111. doi: 10.1631/jzus.B2000465
PMCID:
PMC7897602
20.
Ting Chen, Furong Zhong, Cheng Yao, Jia Chen, Yiqing Xiang, Jijing Dong, Zhuyun Yan, Yuntong Ma
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 1536534. Published online 2020 Nov 12. doi: 10.1155/2020/1536534
PMCID:
PMC7676930

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center