U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 950

1.
Hesbon Ochieng Obel, Xiaohui Zhou, Songyu Liu, Yan Yang, Jun Liu, Yong Zhuang
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(8): 4260. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.3390/ijms25084260
PMCID:
PMC11050406
2.
Koyeli Das, Uttara Sukul, Jung-Sheng Chen, Raju Kumar Sharma, Pritam Banerjee, Gobinda Dey, Md. Taharia, Christian J. Wijaya, Cheng-I Lee, Shan-Li Wang, Nguyen Hoang Kim Nuong, Chien-Yen Chen
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29747. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29747
PMCID:
PMC11046213
3.
X.E. Xiao, Y.D. Liu, F. Zheng, T. Xiong, Y.T. Zeng, W. Wang, X.L. Zheng, Q. Wu, J.P. Xu, P.W. Crous, C. Jiao, H.Y. Li
Persoonia. 2023 Dec; 51: 229–256. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.3767/persoonia.2023.51.06
PMCID:
PMC11041894
4.
Ludan Cao, Guo Wang, Xiuxu Ye, Fang Li, Shujun Wang, Huanling Li, Peng Wang, Jiabao Wang
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 3965. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3390/ijms25073965
PMCID:
PMC11012067
5.
Xin Li, Bairu Li, Shaobin Gu, Xinyue Pang, Patrick Mason, Jiangfeng Yuan, Jingyu Jia, Jiaju Sun, Chunyan Zhao, Robert Henry
Nat Commun. 2024; 15: 3108. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1038/s41467-024-47329-x
PMCID:
PMC11006883
6.
Mohadese Boroughani, Zahra Tahmasbi, Mohamad Mahdi Heidari, Mohammadkarim Johari, Mohammad Hashem Hashempur, Mojtaba Heydari
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28829. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28829
PMCID:
PMC11004586
7.
Hui Xia, Yingting Zhang, Xiang Chen, Xiangling Zeng, Xuan Cai, Zeqing Li, Hongguo Chen, Jie Yang, Jingjing Zou
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 777. Published online 2024 Mar 9. doi: 10.3390/plants13060777
PMCID:
PMC10976118
8.
Dengwei Jue, Zhexin Li, Wenlin Zhang, Jianmin Tang, Ting Xie, Xuelian Sang, Qigao Guo
BMC Genomics. 2024; 25: 308. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.1186/s12864-024-10229-x
PMCID:
PMC10962150
9.
Pornsawai Praipipat, Pimploy Ngamsurach, Pratchayaporn Srirat, Punjaporn Chaiphumee
Sci Rep. 2024; 14: 5763. Published online 2024 Mar 8. doi: 10.1038/s41598-024-56499-z
PMCID:
PMC10923827
10.
Bingjia Zhao, Qian Zhang, Yiqian He, Weifang Cao, Wei Song, Xiaochun Liang
J Pharm Anal. 2024 Feb; 14(2): 225–243. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1016/j.jpha.2023.09.007
PMCID:
PMC10921333
11.
Ning Xu, Xian-quan Qin, Dong-bo Li, Yan-jie Hou, Chen Fang, Shu-wei Zhang, Jing-yi You, Hong-Li Li, Hong-ye Qiu
Front Genet. 2024; 15: 1360138. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.3389/fgene.2024.1360138
PMCID:
PMC10920226
12.
13.
Jie Yang, Rong Chen, Wei Liu, Xu Xiang, Chao Fan
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(3): 1754. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3390/ijms25031754
PMCID:
PMC10855657
14.
Gil Sander Próspero Gama, Alexandre Santos Pimenta, Francisco Marlon Carneiro Feijó, Tatiane Kelly Barbosa de Azevedo, Rafael Rodolfo de Melo, Gabriel Siqueira de Andrade
Animals (Basel) 2024 Feb; 14(3): 381. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.3390/ani14030381
PMCID:
PMC10854697
15.
Z.G. Abad, T.I. Burgess, T. Bourret, K. Bensch, S.O. Cacciola, B. Scanu, R. Mathew, B. Kasiborski, S. Srivastava, K. Kageyama, J.C. Bienapfl, G. Verkleij, K. Broders, L. Schena, A.J. Redford
Stud Mycol. 2023 Nov; 106: 259–348. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.3114/sim.2023.106.05
PMCID:
PMC10825748
16.
Yukun Peng, Kai Zhao, Ruiyue Zheng, Jiemin Chen, Xuanyi Zhu, Kai Xie, Ruiliu Huang, Suying Zhan, Qiuli Su, Mingli Shen, Muqi Niu, Xiuming Chen, Donghui Peng, Sagheer Ahmad, Zhong-Jian Liu, Yuzhen Zhou
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 806. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.3390/ijms25020806
PMCID:
PMC10815038
17.
Massimo Iorizzo, Gianluca Paventi, Catello Di Martino
Curr Issues Mol Biol. 2024 Jan; 46(1): 200–220. Published online 2023 Dec 26. doi: 10.3390/cimb46010015
PMCID:
PMC10814391
18.
Weilong Kong, Yibin Wang, Shengcheng Zhang, Jiaxin Yu, Xingtan Zhang
Genomics Proteomics Bioinformatics. 2023 Jun; 21(3): 427–439. Published online 2023 Apr 25. doi: 10.1016/j.gpb.2023.04.004
PMCID:
PMC10787022
19.
Steven J. Fleck, Crystal Tomlin, Flavio Augusto da Silva Coelho, Michaela Richter, Erik S. Danielson, Nathan Backenstose, Trevor Krabbenhoft, Charlotte Lindqvist, Victor A. Albert
Commun Biol. 2024; 7: 54. Published online 2024 Jan 6. doi: 10.1038/s42003-023-05748-4
PMCID:
PMC10771460
20.
Yun Yang, Mengjiao Chen, Wan Zhang, Haiyang Zhu, Hui Li, Xinjiang Niu, Zongshun Zhou, Xiaoya Hou, Jingle Zhu
Front Plant Sci. 2023; 14: 1274700. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.3389/fpls.2023.1274700
PMCID:
PMC10764563

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center