U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 12

1.
Cai-Yun Zhang, Hai-Fei Yan, Feng-Ying Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 268–270. Published online 2021 Jan 27. doi: 10.1080/23802359.2020.1863873
PMCID:
PMC7850378
2.
Huan-Xin Wang, Xin-Ru Ke, Rui-Xuan Wang, Hong-Xin Wang, Hong-Liang Zhao
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 2531–2532. Published online 2020 Jun 22. doi: 10.1080/23802359.2020.1778577
PMCID:
PMC7782065
3.
Sheng Chen, Xiaokai Yan, Gang Hao, Yuan Xu
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2627–2628. Published online 2019 Jul 17. doi: 10.1080/23802359.2019.1642160
PMCID:
PMC7706616
4.
Hai-Li Li, Xia-Lan Cheng, Yan Chen, Fei-Li Tan
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2316–2317. Published online 2019 Jul 11. doi: 10.1080/23802359.2019.1627952
PMCID:
PMC7687556
5.
Sangjin Jo, Hoe-Won Kim, Young-Kee Kim, Se-Hwan Cheon, Ki-Joong Kim
Mitochondrial DNA B Resour. 2016; 1(1): 734–736. Published online 2016 Oct 29. doi: 10.1080/23802359.2016.1233469
PMCID:
PMC7800956
6.
Sangjin Jo, Hoe-Won Kim, Young-Kee Kim, Se-Hwan Cheon, Ki-Joong Kim
Mitochondrial DNA B Resour. 2016; 1(1): 690–692. Published online 2016 Sep 1. doi: 10.1080/23802359.2016.1219647
PMCID:
PMC7800293
7.
Yerim Lee, Thomas Thieme, Hyojoong Kim
PLoS One. 2021; 16(2): e0245604. Published online 2021 Feb 4. doi: 10.1371/journal.pone.0245604
PMCID:
PMC7861460
8.
Zhiqi Ying, Qirui Wang, Shuisheng Yu, Guanghui Liao, Yuqing Ge, Rubin Cheng
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3878–3879. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.1080/23802359.2019.1688115
PMCID:
PMC7707760
9.
Xiaokai Yan, Tongjian Liu, Xun Yuan, Yuan Xu, Haifei Yan, Gang Hao
Int J Mol Sci. 2019 Sep; 20(18): 4534. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.3390/ijms20184534
PMCID:
PMC6769889
10.
Seon-Hee Kim, Chung Hyun Cho, Misuk Yang, Seung-Chul Kim
Mitochondrial DNA B Resour. 2017; 2(2): 583–584. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1080/23802359.2017.1372719
PMCID:
PMC7800054
11.
Sangjin Jo, Hoe-Won Kim, Young-Kee Kim, Se-Hwan Cheon, Ki-Joong Kim
Mitochondrial DNA B Resour. 2017; 2(1): 26–28. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1080/23802359.2016.1233468
PMCID:
PMC7800814
12.
Tong-Jian Liu, Cai-Yun Zhang, Hai-Fei Yan, Lu Zhang, Xue-Jun Ge, Gang Hao
PeerJ. 2016; 4: e2101. Published online 2016 Jun 28. doi: 10.7717/peerj.2101
PMCID:
PMC4928469

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center