U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 10

1.
Jiao Peng, Yunlin Zhao, Meng Dong, Shiquan Liu, Zhiyuan Hu, Xiaofen Zhong, Zhenggang Xu
BMC Ecol Evol. 2021; 21: 71. Published online 2021 Apr 30. doi: 10.1186/s12862-021-01800-1
PMCID:
PMC8086295
2.
Zhenzhong Jiang, Peng Jiao, Zhuo Qi, Jing Qu, Shuyan Guan
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 4113–4115. Published online 2019 Nov 20. doi: 10.1080/23802359.2019.1692703
PMCID:
PMC7707794
3.
Marcelo Rogalski, Leila do Nascimento Vieira, Hugo P. Fraga, Miguel P. Guerra
Front Plant Sci. 2015; 6: 586. Published online 2015 Jul 30. doi: 10.3389/fpls.2015.00586
PMCID:
PMC4520007
4.
Yinzi Jiang, Junbo Yang, Ryan A. Folk, Jianli Zhao, Jie Liu, Zhengshan He, Hua Peng, Shixiong Yang, Chunlei Xiang, Xiangqin Yu
BMC Plant Biol. 2024; 24: 181. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.1186/s12870-024-04882-3
PMCID:
PMC10926627
5.
Zhanjun Wang, Qianwen Cai, Yue Wang, Minhui Li, Chenchen Wang, Zhaoxia Wang, Chunyan Jiao, Congcong Xu, Hongyan Wang, Zhaoliang Zhang
Front Genet. 2022; 13: 824610. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.3389/fgene.2022.824610
PMCID:
PMC8961065
6.
Moses C. Wambulwa, Muditha K. Meegahakumbura, Samson Kamunya, Francis N. Wachira
Front Nutr. 2021; 8: 706770. Published online 2021 Aug 6. doi: 10.3389/fnut.2021.706770
PMCID:
PMC8377202
7.
Chao Luo, Wulue Huang, Jiapeng Zhu, Zhixi Feng, Yingli Liu, Yang Li, Xinyi Li, Haiquan Huang, Meijuan Huang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3846–3847. Published online 2019 Nov 6. doi: 10.1080/23802359.2019.1687024
PMCID:
PMC7707457
8.
Xiangqin Yu, Chunlei Xiang, Hua Peng
Plant Divers. 2018 Aug; 40(4): 147–157. Published online 2018 Aug 18. doi: 10.1016/j.pld.2018.07.002
PMCID:
PMC6137270
9.
Yuan Liu, Yan Han
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(1): 34–35. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.1080/23802359.2017.1419086
PMCID:
PMC7799474
10.
Hui Huang, Chao Shi, Yuan Liu, Shu-Yan Mao, Li-Zhi Gao
BMC Evol Biol. 2014; 14: 151. Published online 2014 Jul 7. doi: 10.1186/1471-2148-14-151
PMCID:
PMC4105164

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center