U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 16

1.
Liyuan Yang, Yu Zhao, Guozhe Zhang, Linxue Shang, Qun Wang, Sidan Hong, Qingqing Ma, Cuihua Gu
Plants (Basel) 2022 Nov; 11(22): 3031. Published online 2022 Nov 9. doi: 10.3390/plants11223031
PMCID:
PMC9698416
2.
Jie Wang, Zhi-Qiang Wu, Li Ma, Cui-Hua Gu
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 2070–2071. Published online 2020 May 14. doi: 10.1080/23802359.2020.1764401
PMCID:
PMC7510682
3.
Jiexiang Yang, Yonggen Zou, Dianmin Jiang
Int J Mol Med. 2018 Apr; 41(4): 1845–1854. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.3892/ijmm.2018.3433
PMCID:
PMC5810212
4.
KEVIN J. STEVENS, R. LARRY PETERSON, RICHARD J. READER
Ann Bot. 2002 May 1; 89(5): 621–625. doi: 10.1093/aob/mcf088
PMCID:
PMC4233893
5.
Manuel Méndez-Gómez, Daniel Sierra-Cacho, Estela Jiménez-Morales, Plinio Guzmán
BMC Plant Biol. 2024; 24: 180. Published online 2024 Mar 8. doi: 10.1186/s12870-024-04872-5
PMCID:
PMC10921668
6.
Lin Lin, Jie Wang, Qun Wang, Mengcheng Ji, Sidan Hong, Linxue Shang, Guozhe Zhang, Yu Zhao, Qingqing Ma, Cuihua Gu
Front Plant Sci. 2022; 13: 877913. Published online 2022 Jul 8. doi: 10.3389/fpls.2022.877913
PMCID:
PMC9305661
7.
Dong-Mei Li, Jie Li, Dai-Rong Wang, Ye-Chun Xu, Gen-Fa Zhu
BMC Plant Biol. 2021; 21: 558. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.1186/s12870-021-03315-9
PMCID:
PMC8611967
8.
Xiao-Feng Zhang, Jacob B. Landis, Hong-Xin Wang, Zhi-Xin Zhu, Hua-Feng Wang
BMC Plant Biol. 2021; 21: 219. Published online 2021 May 15. doi: 10.1186/s12870-021-02985-9
PMCID:
PMC8122561
9.
Bo Qin, Kaidao Sun, Xin Huang
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(2): 684–685. Published online 2021 Mar 1. doi: 10.1080/23802359.2021.1882352
PMCID:
PMC7928059
10.
Małgorzata Zakłos-Szyda, Grażyna Budryn, Joanna Grzelczyk, Horacio Pérez-Sánchez, Dorota Żyżelewicz
Molecules. 2020 Jan; 25(1): 206. Published online 2020 Jan 3. doi: 10.3390/molecules25010206
PMCID:
PMC6982798
11.
Tingting Zhang, Yanping Xing, Liang Xu, Guihua Bao, Zhilai Zhan, Yanyun Yang, Jiahao Wang, Shengnan Li, Dachuan Zhang, Tingguo Kang
Chin Med. 2019; 14: 53. Published online 2019 Nov 28. doi: 10.1186/s13020-019-0274-5
PMCID:
PMC6883693
12.
Cuihua Gu, Li Ma, Zhiqiang Wu, Kai Chen, Yixiang Wang
BMC Plant Biol. 2019; 19: 281. Published online 2019 Jun 26. doi: 10.1186/s12870-019-1870-3
PMCID:
PMC6595698
13.
Ming Yan, Xueqing Zhao, Jianqing Zhou, Yan Huo, Yu Ding, Zhaohe Yuan
Int J Mol Sci. 2019 Jun; 20(12): 2886. Published online 2019 Jun 13. doi: 10.3390/ijms20122886
PMCID:
PMC6627765
14.
Jiantao Zhao, Yao Xu, Linjie Xi, Junwei Yang, Hongwu Chen, Jing Zhang
Molecules. 2018 Jul; 23(7): 1740. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.3390/molecules23071740
PMCID:
PMC6099587
15.
Cuihua Gu, Bin Dong, Liang Xu, Luke R. Tembrock, Shaoyu Zheng, Zhiqiang Wu
Molecules. 2018 Apr; 23(4): 846. Published online 2018 Apr 8. doi: 10.3390/molecules23040846
PMCID:
PMC6017443
16.
Min Jia, Yan Nie, Da-Peng Cao, Yun-Yun Xue, Jie-Si Wang, Lu Zhao, Khalid Rahman, Qiao-Yan Zhang, Lu-Ping Qin
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 364604. Published online 2012 Dec 31. doi: 10.1155/2012/364604
PMCID:
PMC3551255

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center