U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 19

1.
Xin-Mao Zhou, Li-Bing Zhang
Plant Divers. 2023 Nov; 45(6): 630–684. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.1016/j.pld.2023.07.003
PMCID:
PMC10772194
2.
Seiichi Matsugo, Yutaka Nakamura
Molecules. 2023 Mar; 28(6): 2599. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.3390/molecules28062599
PMCID:
PMC10058459
3.
N. Jeelan Basha, S. M. Basavarajaiah, K. Shyamsunder
Mol Divers. 2022; 26(5): 2915–2937. Published online 2022 Jan 25. doi: 10.1007/s11030-022-10387-8
PMCID:
PMC8788913
4.
Feng-Chun Yang, Chaya Sarathchandra, Jing-Xin Liu, Hua-Ping Huang, Jian-Yong Gou, Ye Li, Xiao-Ye Mao, Hui-Ting Wen, Jun Zhao, Ming-Fu Yang, Suthathong Homya, Kritana Prueksakorn
Commun Integr Biol. 2021; 14(1): 248–260. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.1080/19420889.2021.2007591
PMCID:
PMC8677019
5.
Bára Křížkovská, Rohitesh Kumar, Kateřina Řehořová, David Sýkora, Simona Dobiasová, Denisa Kučerová, Maria Carmen Tan, Virgilio Linis, Glenn Oyong, Tomáš Ruml, Jan Lipov, Jitka Viktorová
Pharmaceuticals (Basel) 2021 Jan; 14(1): 16. Published online 2020 Dec 26. doi: 10.3390/ph14010016
PMCID:
PMC7823444
6.
Yin-Hua Deng, Ning-Ning Wang, Zhen-Xing Zou, Lin Zhang, Kang-Ping Xu, Alex F. Chen, Dong-Sheng Cao, Gui-Shan Tan
Front Pharmacol. 2017; 8: 539. Published online 2017 Aug 25. doi: 10.3389/fphar.2017.00539
PMCID:
PMC5574911
7.
Sheng Yu, Hui Yan, Li Zhang, Mingqiu Shan, Peidong Chen, Anwei Ding, Sam Fong Yau Li
Molecules. 2017 Feb; 22(2): 299. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.3390/molecules22020299
PMCID:
PMC6155574
8.
Yuh-Chi Kuo, Lie-Chwen Lin, Wei-Jern Tsai, Cheng-Jen Chou, Szu-Hao Kung, Yen-Hui Ho
Antimicrob Agents Chemother. 2002 Sep; 46(9): 2854–2864. doi: 10.1128/AAC.46.9.2854-2864.2002
PMCID:
PMC127446
9.
Sabrin R. M. Ibrahim, Duaa Fahad ALsiyud, Abdulrahman Y. Alfaeq, Shaimaa G. A. Mohamed, Gamal A. Mohamed
RSC Adv. 2023 Aug 4; 13(34): 23472–23498. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.1039/d3ra02788k
PMCID:
PMC10402873
10.
Thais Guillen‐Otero, Soon‐Jae Lee, Cheng‐Wei Chen, Peter Szoevenyi, Michael Kessler
Appl Plant Sci. 2023 May-Jun; 11(3): e11523. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.1002/aps3.11523
PMCID:
PMC10278937
11.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
12.
Ting He, Xiaoyan Lin, Anping Su, Yujie Zhang, Zhichao Xing, Li Mi, Tao Wei, Zhihui Li, Wenshuang Wu
Front Pharmacol. 2023; 14: 1117337. Published online 2023 May 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1117337
PMCID:
PMC10206024
13.
Ming-Chih Shih, Pei-Jung Xie, Jiannyeu Chen, Peter Chesson, Chiou-Rong Sheue
J R Soc Interface. 2022 Jul; 19(192): 20220204. Published online July 6, 2022. doi: 10.1098/rsif.2022.0204
PMCID:
PMC9257597
14.
Tímea Szabó, Balázs Volk, Mátyás Milen
Molecules. 2021 Feb; 26(3): 663. Published online 2021 Jan 27. doi: 10.3390/molecules26030663
PMCID:
PMC7866041
15.
William R. Rimington, Jeffrey G. Duckett, Katie J. Field, Martin I. Bidartondo, Silvia Pressel
Mycorrhiza. 2020; 30(1): 23–49. Published online 2020 Mar 4. doi: 10.1007/s00572-020-00938-y
PMCID:
PMC7062687
16.
Lea Pogačnik, Ajda Ota, Nataša Poklar Ulrih
Cells. 2020 Mar; 9(3): 576. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.3390/cells9030576
PMCID:
PMC7140513
17.
Xavier-ravi Baskaran, Antony-varuvel Geo Vigila, Shou-zhou Zhang, Shi-xiu Feng, Wen-bo Liao
J Zhejiang Univ Sci B. 2018 Feb; 19(2): 85–119. doi: 10.1631/jzus.B1600344
PMCID:
PMC5833325
18.
Shanmugam Manoharan, Gilles J. Guillemin, Rajagopal Selladurai Abiramasundari, Musthafa Mohamed Essa, Mohammed Akbar, Mohammed D. Akbar
Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 8590578. Published online 2016 Dec 27. doi: 10.1155/2016/8590578
PMCID:
PMC5223034
19.
Haja Maideen, Ahmad Damanhuri
Trop Life Sci Res. 2015 Dec; 26(2): 111–119.
PMCID:
PMC4729403

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center