U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1770

1.
Shuyan Feng, Zhuo Liu, Huilong Chen, Nan Li, Tong Yu, Rong Zhou, Fulei Nie, Di Guo, Xiao Ma, Xiaoming Song
Imeta. 2024 Feb; 3(1): e164. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.1002/imt2.164
PMCID:
PMC10989150
2.
Li Yang, Shuai Zhang, Dake Chu, Xumei Wang
Front Genet. 2024; 15: 1368358. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3389/fgene.2024.1368358
PMCID:
PMC11091334
3.
Liangliang He, Ye Liu, Yawen Mao, Xinyuan Wu, Xiaoling Zheng, Weiyue Zhao, Xiaoyu Mo, Ruoruo Wang, Qinq Wu, Dongfa Wang, Youhan Li, Yuanfan Yang, Quanzi Bai, Xiaojia Zhang, Shaoli Zhou, Baolin Zhao, Changning Liu, Yu Liu, Million Tadege, Jianghua Chen
Plant Cell. 2024 May; 36(5): 1755–1776. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1093/plcell/koae033
PMCID:
PMC11062474
4.
João Pedro Carmo Filgueiras, Marcel Zámocký, Andreia Carina Turchetto-Zolet
Front Mol Biosci. 2024; 11: 1341684. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fmolb.2024.1341684
PMCID:
PMC11061531
5.
Yuanyu Shan, Jingling Li, Xinmei Duan, Xue Zhang, Jie Yu
BMC Genomics. 2024; 25: 422. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.1186/s12864-024-10331-0
PMCID:
PMC11059650
6.
Tian Pan, Hongmiao Jin, Chuanhui Zhou, Mengyuan Yan
Plants (Basel) 2024 Apr; 13(8): 1116. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.3390/plants13081116
PMCID:
PMC11053755
7.
Dongliang Guo, Haixia Jiang, Liqiong Xie
Genes (Basel) 2024 Apr; 15(4): 511. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/genes15040511
PMCID:
PMC11050253
8.
Sherry Sun, Guus Bakkeren
Front Plant Sci. 2024; 15: 1369299. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.3389/fpls.2024.1369299
PMCID:
PMC11046709
9.
Yubang Gao, DanDan Xu, Zehua Hu
DNA Res. 2024 Jun; 31(3): dsae012. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.1093/dnares/dsae012
PMCID:
PMC11041053
10.
Haixia Chen, Sunil Kumar Sahu, Shujie Wang, Jia Liu, Jinlong Yang, Le Cheng, Tsan-Yu Chiu, Huan Liu
iScience. 2024 May 17; 27(5): 109599. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.1016/j.isci.2024.109599
PMCID:
PMC11033161
11.
Taikui Zhang, Weichen Huang, Lin Zhang, De-Zhu Li, Ji Qi, Hong Ma
Nat Commun. 2024; 15: 3305. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.1038/s41467-024-47428-9
PMCID:
PMC11024178
12.
Tong Wu, Zhuo Liu, Tong Yu, Rong Zhou, Qihang Yang, Rui Cao, Fulei Nie, Xiao Ma, Yun Bai, Xiaoming Song
Hortic Res. 2024 Apr; 11(4): uhae013. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.1093/hr/uhae013
PMCID:
PMC10995624
13.
Zhichao Xu, Shanshan Chen, Yalin Wang, Ya Tian, Xiaotong Wang, Tianyi Xin, Zishan Li, Xin Hua, Shengnan Tan, Wei Sun, Xiangdong Pu, Hui Yao, Ranran Gao, Jingyuan Song
Acta Pharm Sin B. 2024 Apr; 14(4): 1878–1891. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.1016/j.apsb.2023.12.013
PMCID:
PMC10985130
14.
Kalyan Mahapatra
J Genet Eng Biotechnol. 2024 Mar; 22(1): 100333. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1016/j.jgeb.2023.100333
PMCID:
PMC10980851
15.
Bochuang Wei, Yizhen Wang, Qian Ruan, Xiaolin Zhu, Xian Wang, Tianjie Wang, Ying Zhao, Xiaohong Wei
BMC Genomics. 2024; 25: 316. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1186/s12864-024-10095-7
PMCID:
PMC10976769
16.
Fabiola León-García, Federico García-Laynes, Georgina Estrada-Tapia, Miriam Monforte-González, Manuel Martínez-Estevez, Ileana Echevarría-Machado
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 812. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3390/plants13060812
PMCID:
PMC10975470
17.
Weihuang Wu, Jinchang Yang, Niu Yu, Rongsheng Li, Zaixiang Yuan, Jisen Shi, Jinhui Chen
Int J Mol Sci. 2024 Mar; 25(6): 3551. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.3390/ijms25063551
PMCID:
PMC10971295
18.
Chunxiao Liu, Xianda Jiang, Susha Liu, Yilong Liu, Hui Li, Zhonghua Wang, Jialiang Kan, Qingsong Yang, Xiaogang Li
Int J Mol Sci. 2024 Mar; 25(5): 2971. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.3390/ijms25052971
PMCID:
PMC10931622
19.
Domingo Jiménez-López, Beatriz Xoconostle-Cázares, Berenice Calderón-Pérez, Brenda Yazmín Vargas-Hernández, Leandro Alberto Núñez-Muñoz, José Abrahán Ramírez-Pool, Roberto Ruiz-Medrano
Int J Mol Sci. 2024 Mar; 25(5): 2839. Published online 2024 Feb 29. doi: 10.3390/ijms25052839
PMCID:
PMC10931576
20.
Yi Song, Jieqiang He, Junxing Guo, Yinpeng Xie, Ziqing Ma, Zeyuan Liu, Chundong Niu, Xuewei Li, Baohua Chu, Muhammad Mobeen Tahir, Jidi Xu, Fengwang Ma, Qingmei Guan
Plant Biotechnol J. 2024 Mar; 22(3): 617–634. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1111/pbi.14210
PMCID:
PMC10893944

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center