U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 4

1.
Po-Po Wu, Zi Wang, Ning-Xia Jia, Shao-Qiong Dong, Xiao-Yun Qu, Xian-Guo Qiao, Chang-Cheng Liu, Ke Guo
Plants (Basel) 2022 May; 11(9): 1194. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3390/plants11091194
PMCID:
PMC9105001
2.
Xiao-Yong Ding, Yu Zhang, Lu Wang, Hui-Fu Zhuang, Wen-Yun Chen, Yu-Hua Wang
J Ethnobiol Ethnomed. 2021; 17: 40. Published online 2021 Jun 10. doi: 10.1186/s13002-021-00464-x
PMCID:
PMC8190990
3.
YUAN Sheng-Dong, FEI Han-Lan, ZHU Shao-Han, CUI Liang-Wei, AI Huai-Sen, FAN Peng-Fei
Dongwuxue Yanjiu. 2014 May 18; 35(3): 231–239. Published online 2014 May 18. doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.3.231
PMCID:
PMC5055546
4.
Yan Ju, Jingxian Zhuo, Bo Liu, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2013; 9: 28. Published online 2013 Apr 19. doi: 10.1186/1746-4269-9-28
PMCID:
PMC3648497

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center