U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 79

1.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
2.
Jesús Clemente-Villalba, Francisco Burló, Francisca Hernández, Ángel A. Carbonell-Barrachina
Foods. 2023 Mar; 12(5): 1012. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.3390/foods12051012
PMCID:
PMC10001278
3.
Renchuan Hu, Chuangui Xu, You Nong, Binsheng Luo
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 7. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1186/s13002-023-00578-4
PMCID:
PMC9972620
4.
Wenpan Dong, Enze Li, Yanlei Liu, Chao Xu, Yushuang Wang, Kangjia Liu, Xingyong Cui, Jiahui Sun, Zhili Suo, Zhixiang Zhang, Jun Wen, Shiliang Zhou
BMC Biol. 2022; 20: 92. Published online 2022 Apr 25. doi: 10.1186/s12915-022-01297-0
PMCID:
PMC9040247
5.
Xiaohong Zhu, Ziwei Hu, Tian Yu, Hao Hu, Yunshi Zhao, Chenyang Li, Qinchang Zhu, Mingzhong Wang, Peng Zhai, Longxia He, Muhammad Shahid Riaz Rajoka, Xun Song, Zhendan He
Molecules. 2022 Mar; 27(5): 1598. Published online 2022 Feb 28. doi: 10.3390/molecules27051598
PMCID:
PMC8911969
6.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Andrea Battisti, Hugo Mas, Daniel Rigling, Massimo Faccoli, Giovanni Iacopetti, Alžběta Mikulová, Olaf Mosbach‐Schulz, Fabio Stergulc, Paolo Gonthier
EFSA J. 2022 Feb; 20(2): e07077. Published online 2022 Feb 8. doi: 10.2903/j.efsa.2022.7077
PMCID:
PMC8822388
7.
Yuebo Su, Mark Renz, Bowen Cui, Xu Sun, Zhiyun Ouyang, Xiaoke Wang
Front Plant Sci. 2021; 12: 682274. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.3389/fpls.2021.682274
PMCID:
PMC8427184
8.
Yansheng Wu, Hongmin Yin, Xinyue Liu, Jiawei Xu, Baozhi Qin, Kaili Feng, Erfang Kang, Zhonglin Shang
Plants (Basel) 2021 Aug; 10(8): 1743. Published online 2021 Aug 23. doi: 10.3390/plants10081743
PMCID:
PMC8400636
9.
Venkatesh Chunduri, Amandeep Kaur, Shubhpreet Kaur, Aman Kumar, Saloni Sharma, Natasha Sharma, Pargat Singh, Payal Kapoor, Satveer Kaur, Anita Kumari, Joy Roy, Jaspreet Kaur, Monika Garg
Front Plant Sci. 2021; 12: 660446. Published online 2021 May 31. doi: 10.3389/fpls.2021.660446
PMCID:
PMC8200777
10.
Acharya Balkrishna, Akansha Rohela, Abhishek Kumar, Ashwani Kumar, Vedpriya Arya, Pallavi Thakur, Patrik Oleksak, Ondrej Krejcar, Rachna Verma, Dinesh Kumar, Kamil Kuca
Plants (Basel) 2021 Jun; 10(6): 1089. Published online 2021 May 28. doi: 10.3390/plants10061089
PMCID:
PMC8227019
11.
Qing Liu, Xiaoyu Li, Mingzhi Li, Wenkui Xu, Trude Schwarzacher, John Seymour Heslop-Harrison
BMC Plant Biol. 2020; 20: 406. Published online 2020 Sep 2. doi: 10.1186/s12870-020-02621-y
PMCID:
PMC7466839
12.
Hui-Ping Li, Jacob D. Wickham, Kathryn Bushley, Zhi-Gang Wang, Bin Zhang, Jiang-Hua Sun
Insects. 2020 May; 11(5): 300. Published online 2020 May 12. doi: 10.3390/insects11050300
PMCID:
PMC7290593
13.
Jing-Wei Li, Xiao-Chen Zhang, Min-Rui Wang, Wen-Lu Bi, M. Faisal, Jaime A. Teixeira da Silva, Gayle M. Volk, Qiao-Chun Wang
Plant Methods. 2019; 15: 125. Published online 2019 Nov 2. doi: 10.1186/s13007-019-0506-9
PMCID:
PMC6825351
14.
Juhyeon Min, Yongsung Kim, Hong Xi, Taewon Jang, Gwanho Kim, Jongsun Park, Jae-Ho Park
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3716–3718. Published online 2019 Oct 23. doi: 10.1080/23802359.2019.1679678
PMCID:
PMC7707604
15.
Jongsun Park, Juhyeon Min, Yongsung Kim, Hong Xi, Woochan Kwon, Taewon Jang, Gwanho Kim, Jae-Ho Park
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3713–3715. Published online 2019 Oct 23. doi: 10.1080/23802359.2019.1679676
PMCID:
PMC7707539
16.
Mohamed Soliman Elshikh, Soo-Yong Kim, Mohammad Ajmal Ali, Fahad Al-Hemaid, Shen-Ming Chen, Sangho Choi, Mohammad Oliur Rahman, Meena Elangbam, Joongku Lee
Saudi J Biol Sci. 2020 Jan; 27(1): 229–232. Published online 2019 Aug 31. doi: 10.1016/j.sjbs.2019.08.016
PMCID:
PMC6933238
17.
David Frey, Marco Moretti
Data Brief. 2019 Aug; 25: 103982. Published online 2019 May 23. doi: 10.1016/j.dib.2019.103982
PMCID:
PMC6545399
18.
Huijie Liu, Jian He, Chuanhua Ding, Rudan Lyu, Linying Pei, Jin Cheng, Lei Xie
Front Plant Sci. 2018; 9: 1097. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.3389/fpls.2018.01097
PMCID:
PMC6073577
19.
Wei-Bing Fan, Ying Wu, Jiao Yang, Khurram Shahzad, Zhong-Hu Li
Front Plant Sci. 2018; 9: 689. Published online 2018 May 23. doi: 10.3389/fpls.2018.00689
PMCID:
PMC5974163
20.
Cornelius M. Kyalo, Andrew W. Gichira, Zhi-Zhong Li, Josphat K. Saina, Itambo Malombe, Guang-Wan Hu, Qing-Feng Wang
Biomed Res Int. 2018; 2018: 1507847. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1155/2018/1507847
PMCID:
PMC5889905

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center