U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
Fredrick Munyao Mutie, Yuvenalis Morara Mbuni, Peninah Cheptoo Rono, Elijah Mbandi Mkala, John Mulinge Nzei, Methee Phumthum, Guang-Wan Hu, Qing-Feng Wang
Plants (Basel) 2023 Mar; 12(5): 1145. Published online 2023 Mar 2. doi: 10.3390/plants12051145
PMCID:
PMC10005506
2.
Yi-Wen Nie, Yuan Li, Lan Luo, Chun-Yan Zhang, Wei Fan, Wei-Ying Gu, Kou-Rong Shi, Xiao-Xiang Zhai, Jian-Yong Zhu
Molecules. 2021 Nov; 26(21): 6598. Published online 2021 Oct 31. doi: 10.3390/molecules26216598
PMCID:
PMC8588408
3.
Yoshihisa Asada, Kouharu Otsuki, Miki Morooka, Li Huang, Chin-Ho Chen, Kazuo Koike, Wei Li
J Nat Prod.
Published in final edited form as: J Nat Prod. 2022 Oct 28; 85(10): 2399–2405. Published online 2022 Sep 28. doi: 10.1021/acs.jnatprod.2c00618
PMCID:
PMC10114293
4.
Benjamin Muema Watuma, Solomon Kipkoech, David Kimutai Melly, Veronicah Mutele Ngumbau, Peninah Cheptoo Rono, Fredrick Munyao Mutie, Elijah Mbadi Mkala, John Mulinge Nzei, Geoffrey Mwachala, Robert Wahiti Gituru, Guang-Wan Hu, Qing-Feng Wang
PhytoKeys. 2022; 191: 1–158. Published online 2022 Mar 1. doi: 10.3897/phytokeys.191.73714
PMCID:
PMC8904431
5.
Kouharu Otsuki, Wei Li, Yoshihisa Asada, Chin-Ho Chen, Kuo-Hsiung Lee, Kazuo Koike
Org Lett.
Published in final edited form as: Org Lett. 2020 Jan 3; 22(1): 11–15. Published online 2019 Nov 4. doi: 10.1021/acs.orglett.9b03539
PMCID:
PMC7437546
6.
Yuvenalis Morara Mbuni, Yadong Zhou, Shengwei Wang, Veronicah Mutele Ngumbau, Paul Mutuku Musili, Fredrick Munyao Mutie, Brian Njoroge, Paul Muigai Kirika, Geoffrey Mwachala, Kathambi Vivian, Peninah Cheptoo Rono, Guangwan Hu, Qingfeng Wang
PhytoKeys. 2019; 120: 1–90. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.3897/phytokeys.120.30274
PMCID:
PMC6483958

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center