U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 20

1.
Gurusamy Raman, Kyoung-Su Choi, Eun Mi Lee, Clifford W. Morden, Hyeonah Shim, Jong-Soo Kang, Tae-Jin Yang, SeonJoo Park
Comput Struct Biotechnol J. 2023; 21: 5073–5091. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.1016/j.csbj.2023.10.010
PMCID:
PMC10589384
2.
Kuan-Ting Hsin, Hao-Chih Kuo, Goro Kokubugata, Michael Möller, Chun-Neng Wang, Yi-Sheng Cheng
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 14932. Published online 2022 Nov 29. doi: 10.3390/ijms232314932
PMCID:
PMC9740071
3.
Lu Wang, Yao Li, Shuichi Noshiro, Mitsuo Suzuki, Takahisa Arai, Kazutaka Kobayashi, Lei Xie, Mingyue Zhang, Na He, Yanming Fang, Feilong Zhang
Front Plant Sci. 2022; 13: 920054. Published online 2022 Jun 2. doi: 10.3389/fpls.2022.920054
PMCID:
PMC9201781
4.
Shun K. Hirota, Tetsukazu Yahara, Kengo Fuse, Hiroyuki Sato, Shuichiro Tagane, Shinji Fujii, Tadashi Minamitani, Yoshihisa Suyama
PhytoKeys. 2022; 188: 49–71. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.3897/phytokeys.188.64259
PMCID:
PMC8770417
5.
Shota Sakaguchi, Yui Asaoka, Daiki Takahashi, Yuji Isagi, Ryosuke Imai, Atsushi J. Nagano, Ying-Xiong Qiu, Pan Li, Ruisen Lu, Hiroaki Setoguchi
Heredity (Edinb) 2021 Apr; 126(4): 615–629. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1038/s41437-020-00396-4
PMCID:
PMC8115046
6.
Danli Zhang, Zhen Ye, Kazutaka Yamada, Yahui Zhen, Chenguang Zheng, Wenjun Bu
BMC Evol Biol. 2016; 16(1): 174. Published online 2016 Aug 31. doi: 10.1186/s12862-016-0748-3
PMCID:
PMC5007872
7.
Hua-Feng Wang, Sven Landrein, Wen-Pan Dong, Ze-Long Nie, Katsuhiko Kondo, Tsuneo Funamoto, Jun Wen, Shi-Liang Zhou
PLoS One. 2015; 10(3): e0116485. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1371/journal.pone.0116485
PMCID:
PMC4355296
8.
Shuilian He, Yunsheng Wang, Sergei Volis, Dezhu Li, Tingshuang Yi
Int J Mol Sci. 2012; 13(10): 12608–12628. Published online 2012 Oct 3. doi: 10.3390/ijms131012608
PMCID:
PMC3497291
9.
Jian Ru, Wen-Bin Ju, Heng-Ning Deng, Bo Xu, Xiang Zhou, Chuan-Jiong Liu, Wei Huang
PhytoKeys. 2024; 238: 65–73. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.3897/phytokeys.238.114289
PMCID:
PMC10858431
10.
Shuichiro Tagane, Shinji Fujii, Shun K. Hirota, Akiyo Naiki, Tetsukazu Yahara
PhytoKeys. 2022; 211: 33–44. Published online 2022 Oct 11. doi: 10.3897/phytokeys.211.89452
PMCID:
PMC9836688
11.
Shayan Jamshed, Joo-Hwan Kim
Front Plant Sci. 2022; 13: 825209. Published online 2022 Mar 11. doi: 10.3389/fpls.2022.825209
PMCID:
PMC8963480
12.
Satoshi Kikuchi, Yoko Osone
Ann Bot. 2021 Jan; 127(1): 75–90. Published online 2020 Sep 23. doi: 10.1093/aob/mcaa174
PMCID:
PMC7750721
13.
Yue-Ling Li, Chun-Yan Wei, Xing-Yu Chen, Zhong-Shuai Sun
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 3394–3396. Published online 2020 Sep 21. doi: 10.1080/23802359.2020.1821816
PMCID:
PMC7782893
14.
Baiming Yang, Guoli Zhang, Fengping Guo, Manqi Wang, Huaying Wang, Hongxing Xiao
Front Plant Sci. 2020; 11: 1093. Published online 2020 Jul 17. doi: 10.3389/fpls.2020.01093
PMCID:
PMC7380098
15.
Ya‐Nan Cao, Shan‐Shan Zhu, Jun Chen, Hans P. Comes, Ian J. Wang, Lu‐Yao Chen, Shota Sakaguchi, Ying‐Xiong Qiu
Evol Appl. 2020 Sep; 13(8): 2038–2055. Published online 2020 Apr 13. doi: 10.1111/eva.12960
PMCID:
PMC7463308
16.
Jing-zhi Gong, Qiu-jie Li, Xi Wang, Yue-ping Ma, Xiao-hui Zhang, Liang Zhao, Zhao-yang Chang, Louis Ronse De Craene
Ann Bot. 2018 Jun; 121(7): 1411–1425. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1093/aob/mcy041
PMCID:
PMC6007274
17.
Chunjing Wang, Chengzhu Liu, Jizhong Wan, Zhixiang Zhang
PeerJ. 2016; 4: e2091. Published online 2016 Jun 14. doi: 10.7717/peerj.2091
PMCID:
PMC4911960
18.
Ya-Nan Cao, Hans Peter Comes, Shota Sakaguchi, Lu-Yao Chen, Ying-Xiong Qiu
BMC Evol Biol. 2016; 16: 66. Published online 2016 Mar 22. doi: 10.1186/s12862-016-0636-x
PMCID:
PMC4802896
19.
Yue Li, Fumito Tada, Tadashi Yamashiro, Masayuki Maki
BMC Evol Biol. 2016; 16: 20. Published online 2016 Jan 22. doi: 10.1186/s12862-016-0587-2
PMCID:
PMC4724111
20.
Xin-Shuai Qi, Na Yuan, Hans Peter Comes, Shota Sakaguchi, Ying-Xiong Qiu
BMC Evol Biol. 2014; 14: 41. Published online 2014 Mar 4. doi: 10.1186/1471-2148-14-41
PMCID:
PMC4015774

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center