U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 15

1.
Hengchi Chen, Yuhan Fang, Arthur Zwaenepoel, Sanwen Huang, Yves Van de Peer, Zhen Li
New Phytol.
Published in final edited form as: New Phytol. 2022 Nov 8; 237(4): 1405–1417. Published online 2022 Nov 8. doi: 10.1111/nph.18607
PMCID:
PMC7614084
2.
Jiang-Ping Shu, Hao Wang, Hui Shen, Rui-Jiang Wang, Qiang Fu, Yong-Dong Wang, Yuan-Nian Jiao, Yue-Hong Yan
Plants (Basel) 2022 Jun; 11(12): 1529. Published online 2022 Jun 7. doi: 10.3390/plants11121529
PMCID:
PMC9228301
3.
Shanshan Liu, Zhen Wang, Yingjuan Su, Ting Wang
BMC Plant Biol. 2021; 21: 31. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1186/s12870-020-02800-x
PMCID:
PMC7792340
4.
Hyoung Tae Kim, Jung Sung Kim
Sci Rep. 2020; 10: 11059. Published online 2020 Jul 6. doi: 10.1038/s41598-020-68000-7
PMCID:
PMC7338519
5.
Jeffrey P. Mower, Peng‐Fei Ma, Felix Grewe, Alex Taylor, Todd P. Michael, Robert VanBuren, Yin‐Long Qiu
New Phytol. 2019 Apr; 222(2): 1061–1075. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1111/nph.15650
PMCID:
PMC6590440
6.
Maria D. Logacheva, Anastasiya A. Krinitsina, Maxim S. Belenikin, Kamil Khafizov, Evgenii A. Konorov, Sergey V. Kuptsov, Anna S. Speranskaya
BMC Plant Biol. 2017; 17(Suppl 2): 255. Published online 2017 Dec 28. doi: 10.1186/s12870-017-1195-z
PMCID:
PMC5751766
7.
Lei Gao, Yuan Zhou, Zhi-Wei Wang, Ying-Juan Su, Ting Wang
BMC Plant Biol. 2011; 11: 64. Published online 2011 Apr 13. doi: 10.1186/1471-2229-11-64
PMCID:
PMC3098776
8.
Xin-Yu Du, Li-Yaung Kuo, Zheng-Yu Zuo, De-Zhu Li, Jin-Mei Lu
Front Plant Sci. 2022; 13: 862772. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fpls.2022.862772
PMCID:
PMC9134734
9.
Mohammed Bakkali, Rubén Martín-Blázquez, Mercedes Ruiz-Estévez, Manuel A. Garrido-Ramos
Genes (Basel) 2021 Jul; 12(7): 1017. Published online 2021 Jun 30. doi: 10.3390/genes12071017
PMCID:
PMC8304985
10.
Hyeonah Shim, Hyeon Ju Lee, Junki Lee, Hyun-Oh Lee, Jong-Hwa Kim, Tae-Jin Yang, Nam-Soo Kim
Int J Mol Sci. 2021 Jan; 22(2): 641. Published online 2021 Jan 11. doi: 10.3390/ijms22020641
PMCID:
PMC7827865
11.
Cecilia Zumajo-Cardona, Alejandra Vasco, Barbara A. Ambrose
Plants (Basel) 2019 Sep; 8(9): 313. Published online 2019 Aug 30. doi: 10.3390/plants8090313
PMCID:
PMC6783990
12.
Gurusamy Raman, Kyoung Su Choi, SeonJoo Park
Genes (Basel) 2016 Dec; 7(12): 115. Published online 2016 Dec 2. doi: 10.3390/genes7120115
PMCID:
PMC5192491
13.
Nils Knie, Felix Grewe, Volker Knoop
RNA. 2016 Sep; 22(9): 1338–1348. doi: 10.1261/rna.056572.116
PMCID:
PMC4986890
14.
Nils Knie, Felix Grewe, Simon Fischer, Volker Knoop
BMC Evol Biol. 2016; 16: 134. Published online 2016 Jun 21. doi: 10.1186/s12862-016-0707-z
PMCID:
PMC4915041
15.
Hyoung Tae Kim, Myong Gi Chung, Ki-Joong Kim
Mol Cells. 2014 May; 37(5): 372–382. Published online 2014 May 14. doi: 10.14348/molcells.2014.2296
PMCID:
PMC4044308

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center