U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 28

1.
Sarah Bürli, Andreas Ensslin, Anne Kempel, Markus Fischer
Ecol Evol. 2023 Sep; 13(9): e10482. Published online 2023 Sep 5. doi: 10.1002/ece3.10482
PMCID:
PMC10480044
2.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
3.
Yu Bai, Qing Zhang, Xianlin He, Haifei Wang, Wanlin Li, Jinfeng Zhu, Yuan Meng, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 62. Published online 2022 Oct 14. doi: 10.1186/s13002-022-00560-6
PMCID:
PMC9569107
4.
Yi-Dan Zheng, Ying Zhang, Jun-Yi Ma, Chun-Yan Sang, Jun-Li Yang
Molecules. 2022 Sep; 27(18): 5841. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.3390/molecules27185841
PMCID:
PMC9503519
5.
Xingyu Shi, Wenfen Xu, Mingxiang Wan, Qingwen Sun, Qiyu Chen, Chao Zhao, Kaifen Sun, Yanxia Shu
PLoS One. 2022; 17(8): e0272563. Published online 2022 Aug 5. doi: 10.1371/journal.pone.0272563
PMCID:
PMC9355210
6.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Jiangju Zhou, Qiyi Lei, Qiong Fang, Edward J. Kennelly, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2021; 17: 67. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.1186/s13002-021-00495-4
PMCID:
PMC8628420
7.
Rehmat Islam, Leming Sun, Lianbing Zhang
Nanomaterials (Basel) 2021 Oct; 11(10): 2757. Published online 2021 Oct 18. doi: 10.3390/nano11102757
PMCID:
PMC8539779
8.
Yuanpeng Hao, Jiamu Kang, Xiaoqi Guo, Rui Yang, Yuliang Chen, Jingyi Li, Lei Shi
Foods. 2021 Aug; 10(8): 1784. Published online 2021 Jul 31. doi: 10.3390/foods10081784
PMCID:
PMC8394540
9.
Yuanshe Huang, Jingxin Mao, Lai Zhang, Hongwei Guo, Chen Yan, Min Chen
Oncol Lett. 2021 Jun; 21(6): 477. Published online 2021 Apr 19. doi: 10.3892/ol.2021.12738
PMCID:
PMC8100957
10.
Shaloam Dasari, Clement G. Yedjou, Robert T. Brodell, Allison R. Cruse, Paul B. Tchounwou
Nanotechnol Rev.
Published in final edited form as: Nanotechnol Rev. 2020; 9(1): 1500–1521. Published online 2020 Dec 31. doi: 10.1515/ntrev-2020-0117
PMCID:
PMC8078871
11.
Emmanuelle Lautié, Olivier Russo, Pierre Ducrot, Jean A. Boutin
Front Pharmacol. 2020; 11: 397. Published online 2020 Apr 7. doi: 10.3389/fphar.2020.00397
PMCID:
PMC7154113
12.
Wenguang Sun, Xiangguang Ma, Jianwen Zhang, Fuming Su, Yonghong Zhang, Zhimin Li
Plant Divers. 2017 Aug; 39(4): 194–201. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1016/j.pld.2017.08.001
PMCID:
PMC6112298
13.
Juhi Puthukulangara Jaison, Balamuralikrishnan Balasubramanian, Jaya Gangwar, Nilina James, Manikantan Pappuswamy, Arumugam Vijaya Anand, Naif Abdullah Al-Dhabi, Mariadhas Valan Arasu, Wen-Chao Liu, Joseph Kadanthottu Sebastian
Antibiotics (Basel) 2023 Mar; 12(3): 543. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.3390/antibiotics12030543
PMCID:
PMC10044610
14.
Yanzheng Yang, Le Kang, Jun Zhao, Ning Qi, Ruonan Li, Zhongming Wen, Jalal Kassout, Changhui Peng, Guanghui Lin, Hua Zheng
Biology (Basel) 2021 Oct; 10(10): 1066. Published online 2021 Oct 19. doi: 10.3390/biology10101066
PMCID:
PMC8533430
15.
Ernesto Tinajero-Díaz, Daniela Salado-Leza, Carmen Gonzalez, Moisés Martínez Velázquez, Zaira López, Jorge Bravo-Madrigal, Peter Knauth, Flor Y. Flores-Hernández, Sara Elisa Herrera-Rodríguez, Rosa E. Navarro, Alejandro Cabrera-Wrooman, Edgar Krötzsch, Zaira Y. García Carvajal, Rodolfo Hernández-Gutiérrez
Pharmaceutics. 2021 Oct; 13(10): 1719. Published online 2021 Oct 18. doi: 10.3390/pharmaceutics13101719
PMCID:
PMC8537602
16.
Bingke Bai, Qianbo Chen, Rui Jing, Xuhui He, Hongrui Wang, Yanfei Ban, Qi Ye, Weiheng Xu, Chengjian Zheng
Front Pharmacol. 2021; 12: 738235. Published online 2021 Sep 23. doi: 10.3389/fphar.2021.738235
PMCID:
PMC8495205
17.
Matthew Huston, Melissa DeBella, Maria DiBella, Anisha Gupta
Nanomaterials (Basel) 2021 Aug; 11(8): 2130. Published online 2021 Aug 21. doi: 10.3390/nano11082130
PMCID:
PMC8400177
18.
Xiaoyue Chen, Jingrui Song, Dongbo Yuan, Qing Rao, Kehua Jiang, Shuhui Feng, Guohua Zhu, Chen Yan, Yanmei Li, Jianguo Zhu
Biosci Rep. 2021 Jun 25; 41(6): BSR20210477. Published online 2021 Jun 21. doi: 10.1042/BSR20210477
PMCID:
PMC8220449
19.
Nancy Jain, Priyanshu Jain, Devyani Rajput, Umesh Kumar Patil
Micro and Nano Syst Lett. 2021; 9(1): 5. Published online 2021 May 3. doi: 10.1186/s40486-021-00131-6
PMCID:
PMC8091155
20.
Yuan-she Huang, Jing-xin Mao, Lai Zhang, Hong-wei Guo, Chen Yan, Min Chen
Biomed Res Int. 2021; 2021: 5515961. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.1155/2021/5515961
PMCID:
PMC8105106

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center