U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 14

1.
Yongwei Gong, Xia Li, Peng Xie, Hongyan Fu, Linmei Nie, Junqi Li, Yanhong Li
Environ Sci Pollut Res Int. 2023; 30(15): 44591–44606. Published online 2023 Jan 25. doi: 10.1007/s11356-023-25305-0
PMCID:
PMC9873394
2.
Hui Liu, Huimin Tang, Xiaozhen Ni, Yajie Zhang, Yingchao Wang
Front Microbiol. 2022; 13: 902667. Published online 2022 Sep 8. doi: 10.3389/fmicb.2022.902667
PMCID:
PMC9493314
3.
Saroj Bala, Diksha Garg, Banjagere Veerabhadrappa Thirumalesh, Minaxi Sharma, Kandi Sridhar, Baskaran Stephen Inbaraj, Manikant Tripathi
Toxics. 2022 Aug; 10(8): 484. Published online 2022 Aug 19. doi: 10.3390/toxics10080484
PMCID:
PMC9413587
4.
Qinglin Sun, Liming Lai, Jihua Zhou, Xin Liu, Yuanrun Zheng
Plants (Basel) 2022 Mar; 11(6): 725. Published online 2022 Mar 9. doi: 10.3390/plants11060725
PMCID:
PMC8954897
5.
Si-Jia Yang, Bo Huang, Yu-Qing Zhao, Di Hu, Tao Chen, Chun-Bang Ding, Yang-Er Chen, Shu Yuan, Ming Yuan
Front Plant Sci. 2021; 12: 752584. Published online 2021 Oct 7. doi: 10.3389/fpls.2021.752584
PMCID:
PMC8529209
6.
Shuling Liu, Litao Wang, Qiang Ren, Jianan Wang, Yanzhi Li, Guanghui Wang, Huijie Gao, Rui Du, Wei Qin
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 5431350. Published online 2020 Mar 17. doi: 10.1155/2020/5431350
PMCID:
PMC7103051
7.
Juanjuan Yu, Jinzheng Zhang, Qi Zhao, Yuelu Liu, Sixue Chen, Hongliang Guo, Lei Shi, Shaojun Dai
Int J Mol Sci. 2016 Mar; 17(3): 346. Published online 2016 Mar 8. doi: 10.3390/ijms17030346
PMCID:
PMC4813207
8.
Wenli Sun, Mohamad Hesam Shahrajabian
Plants (Basel) 2023 Sep; 12(17): 3101. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.3390/plants12173101
PMCID:
PMC10490045
9.
Lianxiang Long, Yongtan Li, Shijie Wang, Zhenlin Liu, Jinmao Wang, Minsheng Yang
Sci Rep. 2023; 13: 212. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.1038/s41598-022-26884-7
PMCID:
PMC9814286
10.
Yongjun Kan, Yingying Liu, Yating Huang, Li Zhao, Chang Jiang, Yanjin Zhu, Ziqin Pang, Juan Hu, Wensheng Pang, Wenxiong Lin
Food Sci Nutr. 2022 Nov; 10(11): 3828–3841. Published online 2022 Aug 24. doi: 10.1002/fsn3.2979
PMCID:
PMC9632217
11.
Suhailah Hayaza, Sri Puji Astuti Wahyuningsih, Raden Joko Kuncoroningrat Susilo, Saikhu Akhmad Husen, Dwi Winarni, Ruey-an Doong, Win Darmanto
Heliyon. 2021 Feb; 7(2): e06183. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06183
PMCID:
PMC7892927
12.
Xiaomei Luo, Juncheng Liu
Genes (Basel) 2019 May; 10(5): 375. Published online 2019 May 17. doi: 10.3390/genes10050375
PMCID:
PMC6562466
13.
Shu'an Wang, Peng Wang, Lulu Gao, Rutong Yang, Linfang Li, Enliang Zhang, Qing Wang, Ya Li, Zengfang Yin
DNA Cell Biol. 2017 May 1; 36(5): 354–366. Published online 2017 May 1. doi: 10.1089/dna.2016.3573
PMCID:
PMC5421596
14.
Zhongjia Huang, Sai Yang, Hui Zhang, Meng Zhang, Wei Cao
Sci Rep. 2015; 5: 14281. Published online 2015 Sep 18. doi: 10.1038/srep14281
PMCID:
PMC4585631

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center