U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 9

1.
Bo Ma, Jing Wu, Tian-Le Shi, Yun-Yao Yang, Wen-Bo Wang, Yi Zheng, Shu-Chai Su, Yun-Cong Yao, Wen-Bo Xue, Ilga Porth, Yousry A. El-Kassaby, Ping-Sheng Leng, Zeng-Hui Hu, Jian-Feng Mao
Commun Biol. 2022; 5: 686. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.1038/s42003-022-03646-9
PMCID:
PMC9271065
2.
Min Li, Yuting Cao, Biswojit Debnath, Hongjuan Yang, Xiaohua Kui, Dongliang Qiu
Genes (Basel) 2021 Jul; 12(7): 1086. Published online 2021 Jul 18. doi: 10.3390/genes12071086
PMCID:
PMC8304711
3.
Min Li, Yu-Ting Cao, Si-Rui Ye, Muhammad Irshad, Teng-Fei Pan, Dong-Liang Qiu
Molecules. 2017 Jan; 22(1): 44. Published online 2016 Dec 29. doi: 10.3390/molecules22010044
PMCID:
PMC6155851
4.
Jesús Clemente-Villalba, Francisco Burló, Francisca Hernández, Ángel A. Carbonell-Barrachina
Foods. 2023 Mar; 12(5): 1012. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.3390/foods12051012
PMCID:
PMC10001278
5.
Shuai Zhang, Song Gao, Yu Chen, Sha Xu, Shiqin Yu, Jingwen Zhou
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2318. Published online 2022 Dec 9. doi: 10.3390/genes13122318
PMCID:
PMC9778615
6.
Xueli Cui, Xin Qin, Yangbo Liu, Yawen Zhang, Huaixin Bao, Yanli Hu, Xiang Shen
ACS Omega. 2022 Oct 25; 7(42): 37304–37314. Published online 2022 Oct 14. doi: 10.1021/acsomega.2c03820
PMCID:
PMC9608404
7.
Hongzhu Zou, Lulu Han, Meng Yuan, Mengjie Zhang, Lin Zhou, Yan Wang
Int J Mol Sci. 2022 May; 23(10): 5696. Published online 2022 May 19. doi: 10.3390/ijms23105696
PMCID:
PMC9147737
8.
Chengcai Zhang, Xiaohua Yao, Huadong Ren, Kailiang Wang, Jun Chang
Biomolecules. 2019 Jun; 9(6): 236. Published online 2019 Jun 18. doi: 10.3390/biom9060236
PMCID:
PMC6627513
9.
Min Li, Yueting Sun, Xiaocao Lu, Biswojit Debnath, Sangeeta Mitra, Dongliang Qiu
Int J Mol Sci. 2019 Apr; 20(8): 2000. Published online 2019 Apr 23. doi: 10.3390/ijms20082000
PMCID:
PMC6514780

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center