U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 7

1.
Yue Xue, Haibin Kang, Yongxing Cui, Sheng Lu, Hang Yang, Jiaqi Zhu, Zhenjie Fu, Chenglong Yan, Dexiang Wang
Front Plant Sci. 2022; 13: 885984. Published online 2022 May 19. doi: 10.3389/fpls.2022.885984
PMCID:
PMC9161215
2.
Kun-Kun Zhao, Sven Landrein, Russell L. Barrett, Shota Sakaguchi, Masayuki Maki, Wei-Xue Mu, Ting Yang, Zhi-Xin Zhu, Huan Liu, Hua-Feng Wang
Front Plant Sci. 2019; 10: 913. Published online 2019 Jul 16. doi: 10.3389/fpls.2019.00913
PMCID:
PMC6646888
3.
Yanan Cao, Tianlei Xie
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2379–2380. Published online 2019 Jul 12. doi: 10.1080/23802359.2019.1630336
PMCID:
PMC7687423
4.
Jiming Cheng, Min Zhang, Xingfu Yan
Life (Basel) 2024 Mar; 14(3): 286. Published online 2024 Feb 21. doi: 10.3390/life14030286
PMCID:
PMC10971020
5.
HaiRui Liu, WenHui Liu, Israr Ahmad, QingMeng Xiao, XuMin Li, DeJun Zhang, Jie Fang, GuoFan Zhang, Bin Xu, QingBo Gao, ShiLong Chen
Genes (Basel) 2022 May; 13(5): 933. Published online 2022 May 23. doi: 10.3390/genes13050933
PMCID:
PMC9141360
6.
Aaron K. Lee, Ian S. Gilman, Mansa Srivastav, Ariel D. Lerner, Michael J. Donoghue, Wendy L. Clement
Am J Bot. 2021 Jul; 108(7): 1122–1142. Published online 2021 Jul 13. doi: 10.1002/ajb2.1695
PMCID:
PMC8362060
7.
Hua-Feng Wang, Sven Landrein, Wen-Pan Dong, Ze-Long Nie, Katsuhiko Kondo, Tsuneo Funamoto, Jun Wen, Shi-Liang Zhou
PLoS One. 2015; 10(3): e0116485. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1371/journal.pone.0116485
PMCID:
PMC4355296

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center