U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 15

1.
Maria A. Rodrigo
Plants (Basel) 2021 Jun; 10(6): 1035. Published online 2021 May 21. doi: 10.3390/plants10061035
PMCID:
PMC8223994
2.
Laura Toma, Gabriela Maria Sanda, Loredan Stefan Niculescu, Mariana Deleanu, Anca Volumnia Sima, Camelia Sorina Stancu
Biomolecules. 2020 Apr; 10(4): 641. Published online 2020 Apr 21. doi: 10.3390/biom10040641
PMCID:
PMC7226566
3.
Sebua Silas Semenya, Alfred Maroyi
Scientifica (Cairo) 2020; 2020: 3561306. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.1155/2020/3561306
PMCID:
PMC7204260
4.
Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Zhen Li, Yiyong Zhao, Rolf Lohaus, Xiaojun Chang, Wei Dong, Simon Y. W. Ho, Xing Liu, Aixia Song, Junhao Chen, Wenlei Guo, Zhengjia Wang, Yingyu Zhuang, Haifeng Wang, Xuequn Chen, Juan Hu, Yanhui Liu, Yuan Qin, Kai Wang, Shanshan Dong, Yang Liu, Shouzhou Zhang, Xianxian Yu, Qian Wu, Liangsheng Wang, Xueqing Yan, Yuannian Jiao, Hongzhi Kong, Xiaofan Zhou, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Fan Li, Jihua Wang, Wei Chen, Xinlu Chen, Qidong Jia, Chi Zhang, Yifan Jiang, Wanbo Zhang, Guanhua Liu, Jianyu Fu, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer, Haibao Tang
Nature. 2020; 577(7788): 79–84. Published online 2019 Dec 18. doi: 10.1038/s41586-019-1852-5
PMCID:
PMC7015852
5.
Sebua Silas Semenya, Alfred Maroyi
Afr Health Sci. 2018 Dec; 18(4): 1076–1087. doi: 10.4314/ahs.v18i4.29
PMCID:
PMC6354866
6.
Dingxuan He, Andrew W. Gichira, Zhizhong Li, John M. Nzei, Youhao Guo, Qingfeng Wang, Jinming Chen
Int J Mol Sci. 2018 Dec; 19(12): 3780. Published online 2018 Nov 28. doi: 10.3390/ijms19123780
PMCID:
PMC6320877
7.
Hasin Hasnat, Suriya Akter Shompa, Md. Mirazul Islam, Safaet Alam, Fahmida Tasnim Richi, Nazim Uddin Emon, Sania Ashrafi, Nazim Uddin Ahmed, Md. Nafees Rahman Chowdhury, Nour Fatema, Md. Sakhawat Hossain, Avoy Ghosh, Firoj Ahmed
Heliyon. 2024 Mar 30; 10(6): e27533. Published online 2024 Mar 9. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27533
PMCID:
PMC10944245
8.
Shajrath Din, Saima Hamid, Aadil Yaseen, Ali Mohd Yatoo, Shafat Ali, Kashif Shamim, Wael A. Mahdi, Sultan Alshehri, Muneeb U. Rehman, Wajaht A. Shah
Plants (Basel) 2022 Dec; 11(24): 3588. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.3390/plants11243588
PMCID:
PMC9780907
9.
Zheng-Shan He, Andan Zhu, Jun-Bo Yang, Weishu Fan, De-Zhu Li
Int J Mol Sci. 2021 Sep; 22(18): 9842. Published online 2021 Sep 11. doi: 10.3390/ijms22189842
PMCID:
PMC8466565
10.
Seon-Mi Seo, Jae-Woo Lee, Jonghyun Shin, Jun-Hyung Tak, Jinho Hyun, Il-Kwon Park
Sci Rep. 2021; 11: 12038. Published online 2021 Jun 8. doi: 10.1038/s41598-021-91442-6
PMCID:
PMC8187374
11.
Benoit Banga N’guessan, Adwoa Dede Asiamah, Nana Kwame Arthur, Samuel Frimpong-Manso, Patrick Amoateng, Seth Kwabena Amponsah, Kennedy Edem Kukuia, Joseph Adusei Sarkodie, Kwabena Frimpong-Manso Opuni, Isaac Julius Asiedu-Gyekye, Regina Appiah-Opong
BMC Complement Med Ther. 2021; 21: 22. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1186/s12906-020-03195-w
PMCID:
PMC7791887
12.
Jongsun Park, Yongsung Kim, Woochan Kwon, Hong Xi, Mi Kwon
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2523–2524. Published online 2019 Jul 16. doi: 10.1080/23802359.2019.1598822
PMCID:
PMC7687633
13.
Fei Chen, Xing Liu, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Haibao Tang, Liangsheng Zhang
Hortic Res. 2017; 4: 17051. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1038/hortres.2017.51
PMCID:
PMC5626932
14.
Nayely Leyva-López, Erick P. Gutierrez-Grijalva, Dulce L. Ambriz-Perez, J. Basilio Heredia
Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 921. Published online 2016 Jun 9. doi: 10.3390/ijms17060921
PMCID:
PMC4926454
15.
Ahmad Razi Othman, Norhani Abdullah, Syahida Ahmad, Intan Safinar Ismail, Mohamad Pauzi Zakaria
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 11. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12906-015-0528-4
PMCID:
PMC4330596

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center