U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 39

1.
Qing Yuan, Jingjing Zhang, Zhiwen Yao, Quan Zhou, Penghui Liu, Wenhui Liu, Hairui Liu
Ecol Evol. 2024 Mar; 14(3): e11121. Published online 2024 Mar 10. doi: 10.1002/ece3.11121
PMCID:
PMC10925826
2.
Jiayi Xing, Mingzhao Zhu, Yongqin Wang, Huiying Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(8): 890–894. Published online 2023 Aug 21. doi: 10.1080/23802359.2023.2248684
PMCID:
PMC10446784
3.
HaiRui Liu, WenHui Liu, Israr Ahmad, QingMeng Xiao, XuMin Li, DeJun Zhang, Jie Fang, GuoFan Zhang, Bin Xu, QingBo Gao, ShiLong Chen
Genes (Basel) 2022 May; 13(5): 933. Published online 2022 May 23. doi: 10.3390/genes13050933
PMCID:
PMC9141360
4.
Lei Gu, Yunyan Hou, Guangyi Wang, Qiuping Liu, Wei Ding, Qingbei Weng
PLoS One. 2022; 17(1): e0262813. Published online 2022 Jan 25. doi: 10.1371/journal.pone.0262813
PMCID:
PMC8789150
5.
Owen Lonsdale
Zookeys. 2021; 1051: 1–481. Published online 2021 Jul 29. doi: 10.3897/zookeys.1051.64603
PMCID:
PMC8342412
6.
Aaron K. Lee, Ian S. Gilman, Mansa Srivastav, Ariel D. Lerner, Michael J. Donoghue, Wendy L. Clement
Am J Bot. 2021 Jul; 108(7): 1122–1142. Published online 2021 Jul 13. doi: 10.1002/ajb2.1695
PMCID:
PMC8362060
7.
Zhengwen Yu, Yin Yi, Lei Gu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(3): 842–843. Published online 2021 Mar 15. doi: 10.1080/23802359.2021.1884027
PMCID:
PMC7971229
8.
Lei Gu, Qinghua Wu, Yin Yi, Zhengwen Yu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(2): 450–451. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1080/23802359.2020.1870903
PMCID:
PMC7872560
9.
Qiu‐Yi Zhong, Xiao‐Gang Fu, Ting‐Ting Zhang, Tong Zhou, Ming Yue, Jian‐Ni Liu, Zhong‐Hu Li
Ecol Evol. 2021 Feb; 11(3): 1294–1309. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1002/ece3.7133
PMCID:
PMC7863635
10.
Yi-Xuan Zhu, Yuan-Mi Wu, Xue-Li Shen, Ling Tong, Xiao-Fei Xia, Xian-Yun Mu, Zhi-Xiang Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2337–2338. Published online 2019 Jul 12. doi: 10.1080/23802359.2019.1629344
PMCID:
PMC7687385
11.
Hua-Feng Wang, Sven Landrein, Wen-Pan Dong, Ze-Long Nie, Katsuhiko Kondo, Tsuneo Funamoto, Jun Wen, Shi-Liang Zhou
PLoS One. 2015; 10(3): e0116485. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1371/journal.pone.0116485
PMCID:
PMC4355296
12.
Brigette Zacharczenko, David L. Wagner, Mary Jane Hatfield
Zookeys. 2014; (379): 93–107. Published online 2014 Feb 12. doi: 10.3897/zookeys.379.5765
PMCID:
PMC3935229
13.
Jun Wen, Jian-Qiang Zhang, Ze-Long Nie, Yang Zhong, Hang Sun
Front Genet. 2014; 5: 4. Published online 2014 Feb 12. doi: 10.3389/fgene.2014.00004
PMCID:
PMC3921583
14.
Yan Ju, Jingxian Zhuo, Bo Liu, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2013; 9: 28. Published online 2013 Apr 19. doi: 10.1186/1746-4269-9-28
PMCID:
PMC3648497
15.
K. Bensch, U. Braun, J.Z. Groenewald, P.W. Crous
Stud Mycol. 2012 Jun 15; 72(1): 1–401. Published online 2012 Jun 6. doi: 10.3114/sim0003
PMCID:
PMC3390897
16.
Dianella G. Howarth, Tiago Martins, Edward Chimney, Michael J. Donoghue
Ann Bot. 2011 Jun; 107(9): 1521–1532. Published online 2011 Apr 7. doi: 10.1093/aob/mcr049
PMCID:
PMC3108805
17.
Chenju Yang, Ni Zhang, Shaoxiong Wu, Chunyan Jiang, Lian Xie, Feng Yang, Zhengwen Yu
Genes (Basel) 2023 Mar; 14(3): 548. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.3390/genes14030548
PMCID:
PMC10048777
18.
Hai Rui Liu, Gulzar Khan, Qingbo Gao, Faqi Zhang, Wenhui Liu, Yingfang Wang, Jie Fang, Shilong Chen, Sahib Gul Afridi
PeerJ. 2022; 10: e12754. Published online 2022 Feb 1. doi: 10.7717/peerj.12754
PMCID:
PMC8815373
19.
ShaoXiong Wu, ChunYan Jiang, XiaYu Feng, ChenJu Yang, ZhengWen Yu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(11): 3151–3153. Published online 2021 Oct 7. doi: 10.1080/23802359.2021.1987167
PMCID:
PMC8567915
20.
Seongjun Park, Minji Jun, Sunmi Park, SeonJoo Park
Int J Mol Sci. 2021 Oct; 22(19): 10485. Published online 2021 Sep 28. doi: 10.3390/ijms221910485
PMCID:
PMC8508905

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center