U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 42

1.
Zhili Wu, Yanru Zhu, Wenchao Liu, Balamuralikrishnan Balasubramanian, Xiao Xu, Junhu Yao, Xinjian Lei
Antioxidants (Basel) 2024 Mar; 13(3): 352. Published online 2024 Mar 15. doi: 10.3390/antiox13030352
PMCID:
PMC10968642
2.
Xionggui Yang, Kaiping Shen, Tingting Xia, Yuejun He, Yun Guo, Bangli Wu, Xu Han, Jiawei Yan, Min Jiao
Plants (Basel) 2023 Jun; 12(11): 2195. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3390/plants12112195
PMCID:
PMC10255820
3.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Paolo Gonthier, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Quirico Migheli, Irene Vloutoglou, Andrea Maiorano, Marco Pautasso, Philippe Lucien Reignault
EFSA J. 2023 May; 21(5): e08020. Published online 2023 May 24. doi: 10.2903/j.efsa.2023.8020
PMCID:
PMC10208091
4.
Hisashi Kato-Noguchi, Midori Kato
Plants (Basel) 2023 Feb; 12(3): 521. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.3390/plants12030521
PMCID:
PMC9919186
5.
Citra Dewi, Adryan Fristiohady, Riezki Amalia, Nur Kusaira Khairul Ikram, Sugeng Ibrahim, Muchtaridi Muchtaridi
Molecules. 2022 Jun; 27(12): 3661. Published online 2022 Jun 7. doi: 10.3390/molecules27123661
PMCID:
PMC9227697
6.
Anyamanee Chaiprasongsuk, Uraiwan Panich
Front Pharmacol. 2022; 13: 823881. Published online 2022 May 12. doi: 10.3389/fphar.2022.823881
PMCID:
PMC9133606
7.
Minru Liao, Rui Qin, Wei Huang, Hong-Ping Zhu, Fu Peng, Bo Han, Bo Liu
J Hematol Oncol. 2022; 15: 44. Published online 2022 Apr 12. doi: 10.1186/s13045-022-01260-0
PMCID:
PMC9006445
8.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Andrea Battisti, Hugo Mas, Daniel Rigling, Massimo Faccoli, Giovanni Iacopetti, Alžběta Mikulová, Olaf Mosbach‐Schulz, Fabio Stergulc, Paolo Gonthier
EFSA J. 2022 Feb; 20(2): e07077. Published online 2022 Feb 8. doi: 10.2903/j.efsa.2022.7077
PMCID:
PMC8822388
9.
Kota Sakagami, Daichi Funamoto, Shinji Sugiura
Ecology. 2021 Nov; 102(11): e03482. Published online 2021 Oct 16. doi: 10.1002/ecy.3482
PMCID:
PMC9286552
10.
Chao Li, Shanglong Chen, Jin Sha, Jue Cui, Juping He, Junning Fu, Yingbin Shen
Food Sci Nutr. 2021 May; 9(5): 2349–2363. Published online 2021 Apr 3. doi: 10.1002/fsn3.1999
PMCID:
PMC8116873
11.
Junchi Wang, Meng Zhang, Lihua Chen, Yue Qiao, Siqi Ma, Dian Sun, Jianyong Si, Yonghong Liao
Molecules. 2021 Mar; 26(6): 1648. Published online 2021 Mar 16. doi: 10.3390/molecules26061648
PMCID:
PMC8000276
12.
Xiao Xiao, Zheng Zhang, Ruihan Luo, Rui Peng, Yan Sun, Jia Wang, Xin Chen
Oncol Lett. 2021 May; 21(5): 363. Published online 2021 Mar 10. doi: 10.3892/ol.2021.12624
PMCID:
PMC7967975
13.
Jia-hui Ma, Li Qin, Xia Li
Cell Commun Signal. 2020; 18: 33. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.1186/s12964-020-0527-z
PMCID:
PMC7048131
14.
Chenghua Lou, Yan Chen, Jie Zhang, Bo Yang, Huajun Zhao
Front Pharmacol. 2019; 10: 1071. Published online 2019 Sep 19. doi: 10.3389/fphar.2019.01071
PMCID:
PMC6761301
15.
Ok-Kyung Yoo, Bu Young Choi, Jin-Oh Park, Ji-Won Lee, Byoung-Kwon Park, Chul Gue Joo, Hyo-Jung Heo, Young-Sam Keum
J Cancer Prev. 2016 Mar; 21(1): 66–72. Published online 2016 Mar 30. doi: 10.15430/JCP.2016.21.1.66
PMCID:
PMC4819669
16.
Jason Davenport, Maurie Balch, Lakshmi Galam, Antwan Girgis, Jessica Hall, Brian S. J. Blagg, Robert L. Matts
Biology (Basel) 2014 Mar; 3(1): 101–138. Published online 2014 Feb 10. doi: 10.3390/biology3010101
PMCID:
PMC4009755
17.
Chou-Yi Hsu, Sadegh Rajabi, Maryam Hamzeloo-Moghadam, Abhinav Kumar, Marc Maresca, Pallavi Ghildiyal
Front Pharmacol. 2024; 15: 1371002. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.3389/fphar.2024.1371002
PMCID:
PMC10961375
18.
Hongtao Hu, Haoyang Bai, Lili Huang, Bo Yang, Huajun Zhao
Molecules. 2023 Apr; 28(7): 3143. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.3390/molecules28073143
PMCID:
PMC10096386
19.
Yonghui Zhang, Haoyang Zhang, Jinage Mu, Meiyue Han, Zhihao Cao, Feng Dong, Tingting Wang, Lian Pan, Wujing Luo, Jiaxin Li, Huan Liu, Lishan Jin, Wenxuan Ding, Yong Wei, Xuesong Deng, Dan Liu, Xiuzhen He, Yi Pang, Xiao Mu, Zhongjun Wu, Dilong Chen
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2022 Jul; 54(7): 974–986. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.3724/abbs.2022082
PMCID:
PMC9827796
20.
Ganju Xiang, Yunyi Jiang, Jinmao Lan, Liuying Huang, Lijun Hao, Zhiqian Liu, Jing Xia
Front Plant Sci. 2023; 14: 1084995. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.3389/fpls.2023.1084995
PMCID:
PMC9902514

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center