U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 7

1.
Alexander Robert O’Neill, Santosh Kumar Rana
J Ethnobiol Ethnomed. 2016; 12: 14. Published online 2016 Feb 24. doi: 10.1186/s13002-016-0086-y
PMCID:
PMC4765049
2.
Y. Hirooka, A.Y. Rossman, G.J. Samuels, C. Lechat, P. Chaverri
Stud Mycol. 2012 Mar 15; 71(1): 1–210. Published online 2012 Feb 29. doi: 10.3114/sim0001
PMCID:
PMC3310236
3.
Sebastián Cordero, Manuel López-Aliste, Francisca Gálvez, Francisco E. Fontúrbel
Biodivers Data J. 2022; 10: e90591. Published online 2022 Sep 29. doi: 10.3897/BDJ.10.e90591
PMCID:
PMC9836566
4.
Yi Jin, Hong Qian
Plant Divers. 2022 Jul; 44(4): 335–339. Published online 2022 May 27. doi: 10.1016/j.pld.2022.05.005
PMCID:
PMC9363651
5.
Xiaorong Guo, Changkun Liu, Guangfei Zhang, Wenhua Su, Jacob B. Landis, Xu Zhang, Hengchang Wang, Yunheng Ji
Front Genet. 2020; 11: 597. Published online 2020 Jun 16. doi: 10.3389/fgene.2020.00597
PMCID:
PMC7308561
6.
Xiaoli Chen, Dongming Fang, Chenyu Wu, Bing Liu, Yang Liu, Sunil Kumar Sahu, Bo Song, Shuai Yang, Tuo Yang, Jinpu Wei, Xuebing Wang, Wen Zhang, Qiwu Xu, Huafeng Wang, Langxing Yuan, Xuezhu Liao, Lipeng Chen, Ziqiang Chen, Fu Yuan, Yue Chang, Lihua Lu, Huanming Yang, Jian Wang, Xun Xu, Xin Liu, Susann Wicke, Huan Liu
Genome Biol Evol. 2020 Jan; 12(1): 3663–3676. Published online 2019 Dec 17. doi: 10.1093/gbe/evz271
PMCID:
PMC6953812
7.
Friðgeir Grímsson, Guido W. Grimm, Reinhard Zetter
Grana. 2018; 57(1-2): 16–116. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1080/00173134.2016.1261939
PMCID:
PMC5771552

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center